VILLKOR FÖR TJÄNSTEN

Datum för ikraftträdande: 4 oktober 2023     

Dessa användarvillkor ("villkor") gäller för alla användare ("användare" eller "du") som använder den nuvarande och framtida versioner av videokommunikationstjänsten ("AZAR") som ägs och tillhandahålls av Hyperconnect LLC ("företaget", "vi" eller "oss"). LÄS NOGA IGENOM DESSA VILLKOR INNAN DU ANVÄNDER VÅR TJÄNST. VILLKOREN GÄLLER FÖR ALLA ANVÄNDARE SOM ANVÄNDER TJÄNSTEN SOM REGISTRERADE ELLER ICKE-REGISTRERADE. DU MÅSTE ANVÄNDA AZAR I ENLIGHET MED DESSA VILLKOR, DE ÄNDRADE VILLKOREN I ENLIGHET MED DESSA VILLKOR OCH ALLA TILLÄMPLIGA ANVÄNDARRIKTLINJER SOM FASTSTÄLLTS ENLIGT DESSA VILLKOR. OM DU INTE SAMTYCKER TILL DESSA VILLKOR SKA DU OMEDELBART AVSLUTA DIN ANVÄNDNING AV AZAR.

De kompletterande villkoren, som finns i slutet av villkoren, kan gälla utöver respektive villkor för användare som är bosatta i vissa länder.

KAPITEL 1. Allmänna villkor

1. Syfte

Syftet med dessa villkor är att fastställa företagets och dina respektive rättigheter, skyldigheter och ansvar när det gäller din användning av AZAR på din persondator eller mobila enhet (gemensamt "enhet"), antingen genom att ladda ner serviceapplikationen ("AZAR-appen") från Google Play Store eller Apple App Store ("Application Store(s)") eller genom att gå till servicewebbplatsen ("AZAR Web") som tillhandahålls av företaget. Observera att dessa villkor reglerar det rättsliga förhållandet mellan dig och företaget, och att ditt förhållande till applikationsbutikerna omfattas av respektive villkor för applikationsbutikerna.

2. Ändringar av dessa villkor

Företaget förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor från tid till annan som det anser nödvändigt, i den utsträckning som sådan ändring inte bryter mot relevanta lagar och förordningar. Om företaget ändrar innehållet i dessa villkor kommer företaget att meddela användarna detaljerna om, skälen till och ikraftträdandedatumet för ändringen minst sju (7) dagar före ikraftträdandedatumet för en sådan ändring; förutsatt dock att om ändringen av innehållet i dessa villkor är ogynnsam för användarna, kommer företaget att meddela användarna minst trettio (30) dagar före ikraftträdandedatumet för en sådan ogynnsam ändring. Din fortsatta användning av AZAR efter ikraftträdandedatumet för en ändring av dessa villkor kommer att utgöra ditt godkännande av ändringen. Om en återbetalning med avseende på en sådan förändring krävs enligt tillämplig lag, har du rätt till återbetalningen i enlighet därmed.  Ändringar som gynnar användare eller ändringar på grund av juridiska skäl kan dock träda i kraft omedelbart.

3. Ytterligare villkor

Alla frågor som inte anges i dessa villkor ska regleras av relevanta lagar och förordningar, företagets användarvillkor för enskilda tjänster och de driftspolicyer och regler som anges av företaget.

4. Avisering och kommunikation med användare

 1. När företaget kontaktar användarna i förhållande till AZAR kommer det att göra det genom att publicera på ett lämpligt utrymme på företagets webbplats eller applikationer, genom att använda den information som tillhandahålls av användarna eller med någon annan metod som företaget rimligen anser vara lämpligt.
 2. Om det sker någon ändring av den information som en användare angav när han registrerade sig för servicemedlemskap, måste användaren ändra sådan information eller meddela företaget om detsamma, och företaget ska inte vara ansvarigt för eventuella nackdelar eller problem som följer av användarens underlåtenhet att göra det.

KAPITEL 2. Äganderätt och relevanta licenser avseende AZAR

1. Äganderätt till AZAR-innehåll

 1. Om inte annat anges betyder "AZAR-innehåll" text, grafik, bild, illustration, design, ikon, foto och andra relaterade fraser som tillhandahålls till användare av AZAR. Om inte annat föreskrivs i lag eller avtal, tillhör alla exklusiva och äganderättigheter i AZAR, AZAR-appen, servicewebbplatsen, dessa villkor, sekretesspolicy, användarriktlinjer och all relaterad dokumentation och information, AZAR-innehåll (tillsammans "företagets tillgångar") och urvalet och arrangemanget av AZAR-innehållet endast företaget.
 2. Företagets tillgångar och urvalet och arrangemanget av AZAR-innehållet skyddas av upphovsrättslagar och andra relevanta lagar, inklusive internationella lagar och fördrag om immateriella rättigheter. Företagets tillgångar inkluderar affärshemligheter och exklusiv information som är konfidentiell och äganderätt till företaget, och du samtycker till att vidta alla nödvändiga åtgärder för att respektera och skydda sekretessen för sådana affärshemligheter och exklusiv information.
 3. Alla nya utgåvor, modifieringar och förbättringar av företagets tillgångar och urvalet och arrangemanget av AZAR-innehållet tillhör endast företaget och (om tillämpligt) dess licensgivare. Det finns ingen underförstådd licens, rättighet eller intresse som beviljas dig med avseende på tillhandahållandet av företagets tillgångar, och företaget förbehåller sig härmed uttryckligen alla rättigheter i företagets tillgångar och allt innehåll däri, som inte uttryckligen beviljas dig enligt detta.

2. Licensens omfattning avseende AZAR

 1. Företaget ger dig en personlig, begränsad, icke-kommersiell, icke-exklusiv, icke-underlicensbar, icke-överförbar, återkallelig licens för att ladda ner, installera och använda en kopia av AZAR-appen, i objektkodformat, endast på din enhet i det enda syftet att personligen använda AZAR. Du får endast en licens för att använda objektkodversionen av AZAR-appen, och du har ingen som helst rätt till den ursprungliga källkoden för AZAR-appen. Du får endast använda företagets tillgångar för det enda syftet med personlig användning av AZAR.
 2. Om du använder företagets tillgångar på ett sätt som överskrider omfattningen av den licens som beviljats dig enligt dessa villkor, kan företaget när som helst återkalla eller avbryta den licens som det har beviljat dig. Förutom när avisering inte är tillåten enligt lag (till exempel när avisering leder till brott mot lag eller regleringsregler eller hindrar en tillsynsmyndighets utredning) eller rimligen kan orsaka skada för en användare, tredje part eller företaget (till exempel skada AZAR:s säkerhetssystem), kommer företaget att meddela den tillämpliga användaren i fråga utan dröjsmål.

3. Omfattning av licens avseende din information

Om du laddar ner Azar APP för att använda Azar beviljar du härmed företaget en fri licens att komma åt, samla in och använda, i enlighet med relevanta lagar och förordningar samt företagets integritetspolicy, adressböcker, kontaktlistor och unika telefonidentifierare (IMEI, unikt enhets-ID osv.) som finns i den enhet som du har laddat ner AZAR-appen till för att använda AZAR.

4. Licens för innehåll

Om du laddar upp eller på annat sätt tillhandahåller video, ljud (t.ex. Musik eller andra ljud), bilder, foton, text (t.ex. dialoger, kommentarer och manus), branding (t.ex. varumärkesnamn, varumärke, servicemärke eller logotyp), interaktiva funktioner, programvara, metrik och andra typer av material (gemensamt kallat “innehåll”) på AZAR (observera att licensen för ditt Azar Live-innehåll (enligt definition nedan) regleras av artikel 5 (1), kapitel 6 i villkoren [länk]), beviljar du härmed företaget och dess dotterbolag en icke-exklusiv, obegränsad, royalty-fri, världsomspännande, underlicensierbar och överförbar licens avseende sådant innehåll. Företaget och/eller dess dotterbolag kan använda, vara värd, lagra, reproducera, modifiera, redigera, anpassa eller på annat sätt använda eller skapa derivatverk i samband med ditt innehåll i enlighet med ovanstående licens. Följaktligen samtycker du till att (med undantag för ditt Azar Live-innehåll) allt innehåll du tillhandahåller kan ses av andra registrerade användare av AZAR. Du kan radera innehåll individuellt eller allt på en gång genom att radera ditt konto. Dessutom, så att företaget kan förhindra obehörig användning av ditt innehåll utanför AZAR, bemyndigar du företaget att agera på dina vägnar med avseende på intrångsgörande användning av ditt innehåll som tagits från AZAR av andra användare eller tredje part. Företagets och dess dotterbolags licens till ditt innehåll används för de begränsade syftena att driva, utveckla, tillhandahålla, förbättra och marknadsföra AZAR och undersöka och utveckla nya tjänster från företaget i den utsträckning som sådan användning inte kränker din integritet i enlighet med tillämpliga lagar, inklusive lagen om skydd av personuppgifter.

5. Begränsningar

 1. Du får endast en begränsad licens för att använda objektkodversionen av AZAR-appen.
 2. Du får inte använda företagets tillgångar för några kommersiella ändamål.
 3. Du får inte kopiera, modifiera, anpassa, översätta till något språk, distribuera eller skapa härledda verk baserade på företagets tillgångar.
 4. Du får inte underlicensiera, underuthyra, leasa, låna ut, överlåta, sälja, licensiera, distribuera, hyra, exportera, återexportera eller bevilja andra rättigheter i företagets tillgångar till någon tredje part, och alla försök av dig att vidta sådana åtgärder ska vara ogiltiga.
 5. Du får inte dekompilera, demontera, bakåtutveckla eller försöka rekonstruera, identifiera eller upptäcka någon källkod, underliggande idéer, underliggande användargränssnittstekniker eller algoritmer för företagets tillgångar, i synnerhet AZAR och AZAR-appen, på något sätt.
 6. Du får inte ta bort, dölja eller ändra någon upphovsrätt och/eller andra äganderättsmeddelanden som finns i eller på annat sätt är kopplade till företagets tillgångar eller något innehåll i dessa.
 7. Du får inte förstöra, inaktivera eller kringgå något upphovsrättsskydd eller annan mekanism för hantering av digitala rättigheter som införts för att skydda upphovsrätten och andra immateriella rättigheter för företagets tillgångar.

KAPITEL 3. Inledande av användning av tjänsten

1. Samtycke till villkoren

 1. AZAR inkluderar tjänster som tillhandahålls till icke-registrerade användare ("Basic Service", grundläggande service) och tjänster som endast tillhandahålls till registrerade användare som slutför registreringsprocessen och loggar in på sina konton ("Member Service", medlemsservice). De specifika detaljerna om typen av tjänster och hur man använder tjänsterna kommer att anges i dessa villkor, på tjänsten eller i meddelanden eller information om tjänsteanvändning som separat tillhandahålls av företaget.
 2. Du måste använda AZAR i enlighet med dessa villkor, de ändrade villkoren i enlighet med dessa villkor, community-riktlinjer och alla tillämpliga användarriktlinjer som fastställts enligt dessa villkor. Om du inte samtycker till dessa villkor, vänligen avsluta omedelbart din användning av AZAR.

2. Process för registrering av medlemskap

 1.  Du kan registrera dig för servicemedlemskap i enlighet med de förfaranden som fastställts av företaget, och din medlemsregistreringsprocess kommer att slutföras när företaget accepterar din registrering.
 2. Du kan logga in på AZAR på olika sätt, bland annat med hjälp av ditt telefonnummer. Om du använder AZAR med ditt telefonnummer kan du dessutom länka din e-postadress till ditt konto. Om ett konto skapades med ett telefonnummer men inte dessutom länkades till en e-postadress, om du loggar in med det telefonnumret på en annan enhet eller tar bort serviceappen på iOS, laddar ner den igen och sedan loggar in med det telefonnumret, är det omöjligt att bekräfta att telefonnumret tillhör kontoinnehavaren. Var därför medveten om att vid tidpunkten för en sådan inloggning kommer AZAR-kontot som är registrerat under det telefonnumret, såväl som all användarinformation, att raderas i enlighet med artikel 1, kapitel 8 i dessa villkor,
 3. När du registrerar dig för servicemedlemskap måste du ange sann och korrekt information. Du kommer att vara ansvarig för eventuella nackdelar och/eller rättsligt ansvar till följd av att du anger falsk information.
 4. Företaget kommer att acceptera din registrering för servicemedlemskap enligt punkt (c) utan dröjsmål, men får inte acceptera din registrering i något av följande fall. Om något av följande fall visar sig vara sant efter företagets godkännande av din registrering av servicemedlemskap, kan företaget omedelbart vidta lämpliga restriktiva åtgärder, till exempel att avbryta ditt servicekonto, radera ditt innehåll och din personliga information eller uppdatera felaktig information. Förutom när avisering inte är tillåten enligt lag (till exempel när avisering leder till brott mot lag eller regleringsregler eller hindrar en tillsynsmyndighets utredning) eller rimligen kan orsaka skada för en användare, tredje part eller företaget (till exempel skada AZAR:s säkerhetssystem), kommer företaget att meddela den tillämpliga användaren i fråga utan dröjsmål.
 1. Ditt servicemedlemskap skapades med ett falskt namn eller en annan persons namn;
 2. Du angav falsk eller felaktig information eller utelämnade information som företaget begärt;
 3. Du är under 17 år; eller
 4. Andra fall i strid med relevanta lagar, förordningar eller standarder som fastställts av företaget, till exempel att bli utesluten från företagets dotterbolagstjänster.

3. Behörighet

 1. AZAR får inte användas i någon jurisdiktion där en sådan typ av tjänst är förbjuden.
 2. AZAR är endast avsett för användare som är sjutton (17) år eller äldre. Alla försök att komma åt eller använda AZAR av en person under sjutton (17) år är strängt förbjudet och ska betraktas som en väsentlig överträdelse av dessa villkor.
 3. Du bekräftar härmed att du förstår dessa villkor fullt ut och att du är kapabel och kompetent att följa dessa villkor. Du får endast använda AZAR om du anses kunna förstå och följa dessa villkor.

KAPITEL 4. Rättigheter och skyldigheter för företaget och användarna

1. Skyldigheter

Du måste använda AZAR i enlighet med dessa villkor, de ändrade villkoren i enlighet med dessa villkor, community-riktlinjer och alla tillämpliga användarriktlinjer som fastställts enligt dessa villkor. Sluta omedelbart använda AZAR om du inte samtycker till dessa villkor eller användarriktlinjerna.

2. Förbjudna handlingar

Du får inte delta i några olagliga eller olämpliga aktiviteter med avseende på företagets tillgångar, inklusive följande handlingar, och om du begår eller försöker begå sådana handlingar kan du bli föremål för civilrättsliga och/eller straffrättsliga anklagelser i enlighet med relevanta lagar och förordningar utöver begränsningar av användningen av relevanta AZAR-tjänster, inklusive vägran att betala intäkterna enligt artikel 4, kapitel 6 och begränsning av mottagandet av begåvade föremål enligt artikel 3, kapitel 6, eller avstängning eller uppsägning av relevant Azar-konto.

 1. Du får inte använda företagets tillgångar för något olagligt syfte eller något syfte som inte uttryckligen godkänns häri.
 2. Du får inte delta i några handlingar som orsakar försämringar för AZAR genom att skada, inaktivera eller överbelasta företagets tillgångar.
 3. Du får inte överföra maskar, virus eller någon kod av destruktiv natur med hjälp av företagets tillgångar.
 4. När du använder AZAR får du inte begå någon av följande handlingar eller någon som helst av de följande handlingarna som företaget rimligen kan anse vara olämpliga med tanke på syftet osv. med att tillhandahålla AZAR:
 1. Brott mot lagar och regelverk, domstolsutslag, avgöranden, beslut och domar och/eller administrativa åtgärder som är juridiskt bindande;
 2. Handlingar som undergräver, eller sannolikt kommer att undergräva, allmän ordning eller moraliska seder;
 3. Intrång i immateriella rättigheter (t.ex. upphovsrätter, varumärken, patent, designrättigheter osv.), moraliska rättigheter, äganderätter, anseende, integritetsrättigheter, andra lagstadgade eller avtalsenliga rättigheter, om tillämpligt, för företaget och/eller tredje parter;
 4. Överföring eller publicering av överdrivet våldsamma uttryck, explicita sexuella uttryck, diskriminerande uttryck som rör ras, nationalitet, tro, kön, social status osv., uttryck som lockar till eller främjar självmord, självskada, drogmissbruk och andra uttryck som innehåller anti-socialt innehåll och är stötande för andra;
 5. Imitation av företaget och/eller tredje part eller avsiktligt spridning av falsk information;
 6. Kontointrång, stöld av namn, bedräglig användning av kreditkort eller andra olämpliga handlingar relaterade till köp eller betalning;
 7. Att skicka samma eller liknande foton, röst- och/eller textmeddelanden, osv. till ett ospecificerat antal användare, att urskillningslöst lägga till andra användare som vänner och andra handlingar som företaget har fastställt som spam;
 8. Handlingar i syfte att sälja, propaganda, reklam, värvning eller annan vinstdrivande verksamhet (exklusive de som tillåts av företaget), sexuella eller obscena handlingar, att värva eller locka till prostitution, förtal, ärekränkning, trakasserier eller att förolämpa andra användare, eller att använda AZAR för något annat ändamål än de som föreskrivs häri;
 9. Tillhandahålla förmåner till, sympatisera med eller stödja kriminella organisationer och/eller anti-sociala grupper som engagerar sig i terrorism, våld, droger, människohandel osv.;
 10. Använda AZAR för ekonomiska brott;
 11. Uppmuntra andra användare att delta i religiösa aktiviteter eller gå med i religiösa organisationer;
 12. Handlingar som stör AZAR:s server och nätverkssystem, olaglig manipulation av AZAR genom att använda bottar, fuskverktyg eller andra tekniska medel, handlingar som avsiktligt utnyttjar AZAR:s systemfel, handlingar som gör oskäliga förfrågningar eller ställer oskäliga krav på företaget (t.ex. att på ett överdrivet sätt upprepa samma förfrågan) eller andra handlingar som hindrar eller stör företagets drift av eller andra användares användning av AZAR;
 13. Generera data genom inspelning, skärmdumpning, fotografering, osv., under användning av AZAR, eller att läcka sådana genererade data till en tredje part eller distribuera dem genom en tredje part; förutom om du använder en specifik inspelningsfunktion som kan göras tillgänglig av AZAR och under förutsättning att du i sådana fall följer lokal lagstiftning och ytterligare villkor som rör denna funktion. Under alla omständigheter, när du spelar in videokommunikation med en annan användare, är du fullt ansvarig för att följa alla tillämpliga lagar och eventuella användningsbegränsningar som begärs av den inspelade användaren. Företaget är inte ansvarigt för någon användning av denna inspelning av en användare eller någon tredje part som de avslöjar den till.
 1. Tillåta andra att komma åt AZAR med ditt konto genom att dela ditt lösenord eller låna ut ditt konto till andra eller att få åtkomst till AZAR med en annan persons konto;
 2. Använda AZAR för andra ändamål än dess avsedda användning; eller
 3. Medhjälp eller uppmuntran till någon av de handlingar som anges ovan, med undantag för i. till ii. ovan.
 1. Du får inte ändra en annan webbplats så att den falskt antyder att den är ansluten till företaget och/eller företagets tillgångar.
 2. Du får inte använda företagets tillgångar eller falskeligen antyda att du är ansluten till företaget och/eller företagets tillgångar för något kommersiellt syfte.
 3. Du får inte använda eller komma åt någon del av AZAR på något annat sätt än genom det gränssnitt som tillhandahålls av AZAR.
 4. Du får inte byta ut rätten att använda AZAR mot kontanter, egendom eller andra ekonomiska fördelar annat än vad som tillåts av företaget.
 5. Du får inte begå eller delta i några handlingar som strider mot dessa villkor, community-riktlinjer osv.

3. Förebyggande av obehörig användning

Företaget förbehåller sig rätten att utöva alla lagliga medel som det anser nödvändigt för att förhindra obehörig och/eller olaglig användning av AZAR, inklusive, men inte begränsat till, tekniska hinder, IP-kartläggning och direktkontakt med din trådlösa (mobila) operatör.

4. Skydd av personlig information

Företaget strävar efter att skydda din personliga information enligt relevanta lagar och förordningar. Du kan hitta den senaste versionen av företagets integritetspolicy på https://azarlive.com/home/privacy-policy.html 

5. Feedback

Alla kommentarer, förslag eller feedback som rör AZAR och/eller AZAR-appen ("Feedback") som du skickar till företaget blir företagets egendom. Företaget kommer att ha exklusiv äganderätt till alla rättigheter till feedbacken. Företaget har rätt att använda feedbacken för alla kommersiella eller andra ändamål, utan någon ersättning till dig eller någon annan person, och behöver inte behandla någon feedback som konfidentiell. Du samtycker till att du inte förvärvar någon rätt i eller till AZAR och/eller AZAR-appen (eller några ändringar, modifieringar eller korrigeringar därav) på grund av någon feedback. Du erkänner att företaget inte kommer att ansvara för någon feedback som du skickar, inklusive dess laglighet, tillförlitlighet, lämplighet, originalitet och upphovsrätt.

6. Uppdrag

Du får inte överlåta några rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal eftersom ditt konto är strikt personligt för dig. Företaget får, i enlighet med förfaranden som anges i relevanta lagar och förordningar, tilldela alla rättigheter eller skyldigheter enligt detta eller avseende företagets tillgångar till någon tredje part. I händelse av att företaget överför verksamheten relaterad till AZAR till sitt dotterbolag, ska din avtalsposition, rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor och din registreringsinformation och annan användarinformation överföras till förvärvaren av verksamheten, och du samtycker till sådan överföring. Den affärsöverföring som anges i detta avsnitt ska inte bara omfatta vanlig affärsöverföring utan också avyttring och annan förändring av ägande eller kontroll.

KAPITEL 5. Användning av tjänster

Avsnitt 1. Tjänstens innehåll

1. Allmänna villkor

 1. Du använder AZAR under ditt eget ansvar och du är fullt ansvarig för alla handlingar och konsekvenser därav som uppstår inom AZAR. När du registrerar ett lösenord för användning av AZAR måste du strikt hantera det under ditt eget ansvar för att förhindra missbruk. Företaget kan betrakta alla handlingar som görs med ditt registrerade lösenord som dina egna handlingar.
 2. Företaget kan när som helst ändra hela eller delar av AZAR om det anser att det är nödvändigt att förbättra AZAR:s prestanda eller säkerhet, ändra dess funktioner eller sammansättning, följa lagar och förordningar eller förhindra olagliga aktiviteter på eller missbruk av AZAR:s system. I sådana fall ska i princip ett förhandsmeddelande ges till användarna om eventuella väsentliga ändringar eller avstängningar som påverkar användarna negativt när och när det är rimligt genomförbart. Men om förhandsmeddelande inte är rimligt möjligt, om åtgärder behövs för att förbättra säkerheten eller kompatibiliteten hos AZAR, eller om det är nödvändigt för att förhindra missbruk eller efterlevnad av lagkrav och så vidare, kan sådant meddelande lämnas efteråt. Om företaget inte kan avslöja orsakerna till eller innehållet i någon förändring osv. i detalj, kommer företaget att förklara orsaken till detta. Om du inte samtycker till ändringen av hela eller delar av AZAR kan du vara begränsad från att använda hela eller delar av dess funktioner.
 3. Företaget tillhandahåller anpassade tjänster och annonser till användare genom att använda användarinformation som t.ex. tjänsteanvändningsregister. Detta innebär att annonser kan ingå som en del av AZAR som tillhandahålls av företaget. Du kan ibland behöva se oönskade annonser när du använder AZAR. Sådana annonser bidrar till företagets förmåga att förse dig med AZAR gratis som standard och fungerar dessutom som en grund för företaget att investera i forskning och utveckling för att bättre kunna betjäna sina användare. Under tiden, för att tillhandahålla bättre service, kan företaget visa på AZAR eller direkt skicka till användarnas e-postadresser olika information, inklusive meddelanden i samband med användningen av AZAR, administrativa meddelanden. Företaget kan också visa annonser och andra reklammeddelanden på Azar eller skicka sådana meddelanden direkt till användarnas e-postadresser, om tillämpligt.  
 4. Företaget gör sitt yttersta för att tillhandahålla den bästa servicen till användarna. AZAR kan dock tillfälligt komma att stängas ned på grund av underhåll av faciliteter, regelbunden och/eller oregelbunden inspektion för reparation eller andra väsentliga skäl; i sådana fall kommer nedstängningen att meddelas i förväg på AZAR-serviceskärmen, såvida det inte finns brådskande omständigheter såsom efterlevnad av lagkrav eller underhåll av servicesäkerhet osv.
 5. Företaget övervakar ditt Innehåll på olika sätt, inklusive automatiserade och mänskliga metoder, i den juridiska och tekniska omfattning som tillåts, för att upptäcka innehåll som bryter mot relevanta lagar, dessa villkor och/eller användarriktlinjerna, eller Innehåll som är olämpligt och/eller oanständigt. Du förstår och samtycker till att företaget kan övervaka eller granska allt innehåll som du överför eller delar via AZAR, inklusive din videochattskärm.

2. Status för användarnivå

Beroende på region kan vi tillhandahålla olika tjänster baserat på användarnas nivåstatus i enlighet med våra policyer för nivåstatus. I ett sådant fall kommer användarens nivåstatus att beviljas enligt de standarder som fastställts av företaget. Företaget kan göra en åtskillnad i innehållet i tjänsten mellan olika användarnivåer, och företaget kan ändra sådant innehåll i tjänsten på grund av våra omständigheter efter eget gottfinnande. Detaljerad information om sådan tjänst kommer att publiceras separat i enlighet med den anmälan som anges i dessa villkor.

3. Tjänster för anslutna dotterbolag

AZAR kan innehålla tjänster och/eller innehåll som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer som är anslutna till företaget. Ansvaret för sådana tjänster och/eller innehåll ligger hos tredjepartsleverantörerna. Dessutom kan tjänstevillkoren för tredje parts tjänsteleverantörer gälla för sådana tjänster och/eller innehåll. Se därför tjänstevillkoren och sekretesspolicyn för de tillämpliga tredjepartsleverantörerna vid behov.

4. Annonsering

Företaget kan placera annonser från företaget och/eller tredje part inom AZAR.

5. Definition

 1. "Gem"

Gem (ädelsten) är en elektronisk token som kan användas för att förvärva föremål inom AZAR. Enheterna, betalningsmetoderna och andra villkor för att tilldela Gems bestäms av företaget och publiceras på AZAR.

 1. "Föremål"

Föremål är virtuella varor eller gåvor som du kan köpa och använda i Azar Live. Du kan äga eller skicka föremål till andra användare inom AZAR Live. Du kan köpa ett föremål inom AZAR, inklusive AZAR Live. Föremål kan omvandlas till stjärnor enligt de omvandlingskurser och policyer som meddelas separat av företaget i AZAR Live.

 1. "Star"

Användare kan samla stjärnor baserat på deras övergripande aktiviteter inom AZAR Live.      Företaget kan tillhandahålla vissa förmåner i samband med stjärnor till användare genom deras deltagande i AZAR Live Rewards Program. Se policyn för AZAR Live Rewards Program Policy (länk) för mer information.     .

6. Personlig service i loungen

Företaget hjälper dig att matcha och kommunicera med andra användare som kan vara av intresse för dig. Företaget använder informationen om dina aktiviteter i appen (t.ex. likes som du skickat till andra användare i loungen) för att göra ett sådant erbjudande till dig (t.ex. förslag på andra användare som du kanske vill prata med). Du samtycker till att den användare som företaget föreslår genom den personliga tjänsten kan inkludera chatbottar för artificiell intelligens.

Sektion 2. Avgiftsbaserade tjänster

1. Inköp av avgiftsbaserade tjänster

 1. Prenumerationstjänster

Företaget kan komma att erbjuda en prenumerationstjänst eller ett prenumerationsalternativ i Azar, vilket kan inkludera rabatter under en viss tid av åtagandeperioden, tillhandahållande av bonusädelstenar, föremål, belöningar eller andra förmåner till ett motsvarande pris ("Prenumerationstjänster").

Förnyelse och uppsägning av prenumerationstjänster

Prenumerationstjänster förnyas automatiskt varje månad.  Om du inte vill förnya prenumerationen måste du säga upp dina prenumerationstjänster tjugofyra (24) timmar före utgången av din nuvarande prenumerationsperiod. För uppsägning av prenumerationstjänster har vi inte möjlighet att avbryta automatiska förnyelser för inköp åt dig. Följ stegen nedan om hur du avbryter de automatiska förnyelserna.

För Android:

 (1) Starta appen Google Play Store.

 (2) Tryck på Meny och sedan på Prenumerationer.

 (3) Tryck på appen för den prenumeration som du vill avbryta och tryck sedan på Avbryt prenumeration.

Apple/iOS App Store:

 (1) Gå till Inställningar och sedan iTunes & App Store.

 (2) Tryck på ditt Apple-ID. Du kan behöva logga in eller använda Touch eller Face ID.

 (3) Tryck på Prenumerationer.

 (4) Tryck på den prenumeration som du vill hantera.

 (5) Använd alternativen för att hantera din prenumeration.

Ändringar av prenumerationstjänster

Företaget förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra innehållet i prenumerationstjänster med rimligt förhandsmeddelande. Dessutom kommer ändringar av prenumerationstjänster som är ogynnsamma för användarna att träda i kraft minst trettio (30) dagar efter det att företaget meddelar användarna om sådan ändring så att användarna kan avbryta förnyelsen innan de nya ändringarna träder i kraft.

Din fortsatta användning av de ändrade prenumerationstjänsterna kommer att utgöra ditt godkännande av och samtycke till sådan ändring.

 1. "Gem"     

Gems beviljas användare genom köp inom AZAR, kampanjer eller andra metoder som anges av företaget. Företaget ska bestämma och visa på AZAR inköpsenheterna för Gems, betalningsmetoder och andra villkor för beviljande av Gems.    

 1. Betalning av avgifter

Om du köper några prenumerationstjänster, ädelstenar och/eller andra avgiftsbaserade tjänster (kollektivt "produkter"), samtycker du härmed till att betala alla avgifter till ditt konto, inklusive skatter och avgifter som gäller för företaget och dig.

Du samtycker till att följa alla relevanta villkor för tjänster i applikationsbutikerna och att utföra alla avtalsenliga skyldigheter som följer därav.

Du samtycker till att om du köper några produkter via en applikationsbutik, ska alla betalningsrelaterade frågor, problem och/eller klagomål hanteras i enlighet med den relevanta applikationsbutikens användarvillkor för betalningshantering. Företaget är inte behörigt att ingripa med avseende på det föregående, och under inga omständigheter kommer företaget att ha något ansvar i samband med detsamma.

Företaget kan inte ändra inställningarna för din enhet. Om du, baserat på din egen bedömning, köper produkter genom att ställa in enkla betalningsfunktioner som utelämnar autentiseringsförfaranden på din enhet, kan företaget inte vara inblandat i en sådan process och ska inte hållas ansvarigt för detsamma.

Ytterligare villkor som gäller om du betalar direkt till företaget med din betalningsmetod.

Om du betalar direkt till företaget kan företaget korrigera eventuella faktureringsfel eller misstag som det gör även om det redan har begärt eller mottagit betalning. Om du initierar en återbetalning eller på annat sätt återkallar en betalning som gjorts med din betalningsmetod kan företaget säga upp dina prenumerationstjänster och/eller ditt konto omedelbart efter eget gottfinnande.

Om en betalning inte lyckas regleras, på grund av utgång, otillräckliga medel eller på annat sätt, och du inte redigerar din betalningsmetodinformation, avslutar eller avbryter dina prenumerationstjänster, förblir du ansvarig för eventuella icke-samlade belopp och godkänner att företaget fortsätter att fakturera betalningsmetoden, eftersom den kan uppdateras. Detta kan leda till en ändring av dina betalningsfaktureringsdatum. Dessutom tillåter du oss att få uppdaterade eller ersättande utgångsdatum och kortnummer för ditt kredit- eller betalkort som tillhandahålls av din kredit- eller betalkortutgivare. Villkoren för din betalning kommer att baseras på din betalningsmetod och kan fastställas genom avtal mellan dig och finansinstitutet, kreditkortsutgivaren eller annan leverantör av din valda betalningsmetod.

Om du bor utanför Republiken Korea samtycker du till att din betalning till företaget kommer att ske genom MTCH Technology Services Limited.

 1. Ansvar för betalning med hjälp av tredje parts betalningsmetoder

Du är ansvarig för alla anspråk som uppstår i samband med ditt konto, såvida inte produkter köpts till följd av läckage av din personliga information på grund av företagets avsiktliga fel eller grov vårdslöshet.

Företaget ska inte hållas ansvarigt för några inköp som gjorts av tredje part till följd av stöld av ditt namn eller din personliga information, inklusive inköp som gjorts av tredje part orsakade av din slarviga exponering av din information eller underlåtenhet att använda lösenordsinställningsfunktionerna på din enhet eller applikationsbutikerna.

Var försiktig så att du inte tillåter dina bekanta, barn eller familjemedlemmar att använda din enhet för att köpa några produkter. Om inte annat föreskrivs i relevanta lagar kommer du att vara betalningsskyldig för, och företaget ska inte ta något ansvar för, köp av produkter som gjorts av någon av dina bekanta, barn eller familjemedlemmar utan ditt samtycke eller mot din vilja.

2. Period för användning, utbyte och överlåtelse av produkter

 1. Period för användning

Produkter kan användas i 5 år från inköpsdatumet och upphör att gälla efter 5 år från inköpsdatumet. Den period under vilken en användare kan använda Gems som förvärvats med en annan metod än köp är dock föremål för villkor som tillhandahålls av företaget.

 1. Utbyte av produkter

Produkter såsom schablontjänst eller objekt kan inte bytas ut mot kontanter, egendom och ekonomiska fördelar andra än tjänster eller innehåll som anges av företaget. Användarvillkor som krävs för utbyte av tjänster eller innehåll bestäms av företaget och publiceras på AZAR.

 1. Överföring av produkter

En produkt kan endast användas på det konto där den köptes och kan inte överföras till ett annat konto med någon annan metod än den som erkänns av företaget.

3. Återbetalning

Såvida inte annat anges i dessa villkor eller krävs enligt tillämplig lag är produkter, inklusive de följande, inte återbetalningsbara i något fall efter köp:

 1. Produkter som innehas av användare vilkas användning av AZAR har avbrutits på grund av brott mot dessa villkor eller olagliga handlingar;
 2. Produkter som har använts helt eller delvis (delvis använda paketprodukter); dock förutsatt att om en återbetalning för de helt eller delvis använda produkterna görs trots detta avsnitt, kan antalet produkter som motsvarar värdet av den använda delen dras av från de produkter du innehar;  
 3. Produkter som köptes för mer än fem (5) år sedan;
 4. Produkter som finns kvar vid tidpunkten för ett (1) år från din senaste användning av AZAR;    
 5. Produkter som innehas av användare som har avslutat användningen av AZAR eller avinstallerat AZAR-appen;
 6. Produkter som köpts av tredje part som ett resultat av stöld eller förlust av enhet eller som orsakats av ditt slarv, inklusive situationen som anges i artikel 1 (d), avsnitt 2, kapitel 5; och
 7. Produkter som har köpts av användare som har använt AZAR i strid med punkt (xiv), artikel 2 (d), kapitel 4 i dessa villkor [Länk].

Du kan när som helst avbryta framtida prenumerationstjänster. Observera att om du väljer att säga upp dina prenumerationstjänster inom fjorton (14) dagar från det datum då din prenumerationsperiod började, kan kostnader proportionella mot den prenumerationsperiod som har förfallit och avgifter som debiterats vid betalningstillfället (inklusive avgifter för betalningsgateway, Google Play och App Store avgifter och andra tredjepartsavgifter som debiteras vid betalningstillfället)komma att dras av. Dessutom, vid tidpunkten för uppsägningen, om du redan har använt några produkter som du fick som en del av prenumerationstjänsterna (inklusive Gems och/eller föremål som tillhandahållits som gratis gåvor för prenumerationstjänster), kan kostnaderna för sådana använda produkter dras av från det belopp som återbetalas till dig. När prenumerationstjänsterna har avbrutits i vederbörlig ordning kan produkter som beviljades som en del av sådana prenumerationstjänster återkrävas av företaget.

Dessutom kommer återbetalningar för alla produkter som tillåts enligt tillämpliga lagar i din jurisdiktion att behandlas, och kan begränsas, i enlighet med återbetalningspolicyn för den tredje part som tillhandahåller betalningshanteringstjänster (dvs. Om du är bosatt i EU-regionen har du rätt till 14 dagars lagstadgad ångerrätt enligt tillämplig lag. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar respektive återbetalningsbestämmelser och policyer för sådana tredje parter.

4. Minderåriga

Om en användare är minderårig (Republiken Korea: under nitton (19) år) eller en person med begränsad kompetens enligt lag, krävs samtycke från användarens föräldrar eller juridiska ombud för att köpa produkter. Om en minderårig köper en produkt utan samtycke från sin lagliga företrädare kan den minderåriga och/eller den lagliga företrädaren häva köpet. Men om en minderårigs köp görs inom ramen för disponibel egendom som tillåts av hans/hennes juridiska ombud, eller om den minderåriga använder bedrägeri, till exempel att använda betalningsinformation för en vuxen utan samtycke, för att få företaget att tro att han / hon inte är minderårig, kan sådant köp inte annulleras även om det gjordes utan samtycke från den juridiska representanten.

KAPITEL 6. AZAR LIVE

Företaget tillhandahåller AZAR Lives live-streamingtjänst ("AZAR Live") som en del av AZAR, som kan vara inbäddad i andra appar eller plattformar. Detta kapitel gäller för din användning av AZAR Live.

1. Användning av AZAR Live

 1. AZAR Live kanske inte är tillgängligt i vissa länder eller områden. Detta kapitel gäller inte där denna funktion inte är tillgänglig.
 2. AZAR Live är för användare av AZAR vid eller över 18 års ålder (Republiken Korea: 19 års ålder). Att göra ett försök att komma åt eller använda AZAR Live av en person under 18 år är strängt förbjudet och betraktas som en allvarlig överträdelse av dessa villkor.

2. Värdskap för och deltagande i live-sändningar

 1. I AZAR Live kan du vara en sändningsvärd (nedan kallad "värd") eller så kan du skapa, skicka eller dela innehåll som sändningsassistent (nedan kallad "gäst") eller tittare.
 2. En programledare kan utse upp till tre managers (nedan kallat "manager") i den sändning som han eller hon är programledare för.
 3. Innehåll som skapas, skickas eller delas inom AZAR Live får inte bryta mot relevanta lagar, dessa villkor eller användarriktlinjerna.

3. Gåvoföremål

 1. Användare kan skicka eller ta emot föremål som gåvor från andra användare som deltar i en sändningskanal inom AZAR Live. Om en användare omfattas av artikel 2 (a), kapitel 8, kan det dock vara begränsat att ge föremål till användaren.
 2. Observera att när du ger bort ett föremål till en annan användare inom AZAR Live är användningen av de Gems som behövs för gåvan slutförd. Därför kommer du inte att återbetalas för föremål som används för att skicka gåvor eller för gåvor som skickas till andra användare på Azar Live av företaget.
 3. Företaget kan inte avbeställa en vara som du redan har köpt, i avsaknad av tillämplig lag, lagakraftvunnen dom eller liknande beslut, och bär inte något ansvar för detta.

4. Belöningar

Användare kan få belöningarna genom att delta i AZAR Live Rewards-programmet.      För personer som inte är bosatta i Republiken Korea reglerar Azar Rewards Program Policy (länk) ditt deltagande i AZAR Live Rewards Program. (Om du är bosatt i Republiken Korea är ditt deltagande i AZAR Live Rewards-programmet föremål för denna version av AZAR Rewards Program Policy) (länk).           

5. Drift och användning av innehåll

 1. AZAR Live
 1. Om du laddar upp eller på annat sätt tillhandahåller video, ljud (t.ex. musik eller andra ljud),bilder, foton, text (t.ex. dialoger, kommentarer och manus), branding (t.ex. varumärkesnamn, varumärke, servicemärke eller logotyp), interaktiva funktioner, programvara, metrik och annan typ av material (kollektivt "AZAR Live Content") på AZAR, beviljar du härmed företaget och dess dotterbolag en icke-exklusiv, obegränsad, royaltyfri, världsomspännande, underlicensierbar och överförbar licens avseende sådant AZAR Live Content.
 2. Du samtycker till att registrerade och icke-registrerade användare av AZAR kan se ditt AZAR Live-innehåll. Om du inte håller med om ovanstående, vänligen avsluta din användning av AZAR Live omedelbart. Företaget och/eller dess dotterbolag kan använda, vara värd, lagra, reproducera, modifiera, redigera, anpassa, utföra, visa, sända, distribuera, hyra, offentligt överföra eller på annat sätt använda eller skapa derivatverk i samband med ditt AZAR Live-innehåll i enlighet med ovanstående licens. Du kan ta bort AZAR Live-innehåll som visas på Azar individuellt eller allt på en gång genom att radera ditt konto. Dessutom, så att företaget kan förhindra obehörig användning av ditt AZAR Live Content, bemyndigar du företaget att agera på dina vägnar med avseende på intrångsgörande användning av ditt AZAR Live Content som tagits från AZAR av andra användare eller tredje part. Företaget och dess dotterbolags licens till ditt AZAR Live-innehåll används för de begränsade syftena att driva, utveckla, tillhandahålla, förbättra och marknadsföra AZAR och undersöka och utveckla nya tjänster från företaget i den utsträckning som sådan användning inte kränker din integritet i enlighet med tillämpliga lagar, inklusive lagen om skydd av personuppgifter.
 1. Ansvar för operatören av AZAR Live Content
 1. För AZAR Live-innehåll som överförs eller delas via AZAR Live bär den användare som skapade, överförde eller delade AZAR Live-innehållet fullt ansvar. Företaget bär inte något ansvar för AZAR Live-innehållet som skapas, överförs eller delas via AZAR Live utan företagets medverkan, om inte annat föreskrivs i lag.
 2. Om du är skyldig att betala royalty, avgifter eller andra utgifter till en tredje part på grund av ditt AZAR Live-innehåll är du fullt ansvarig för betalningen.
 3. När det gäller ditt AZAR Live-innehåll måste du garantera följande för att använda AZAR Live. I händelse av brott mot något av följande kan du bli föremål för avstängning eller uppsägning av ditt konto. Du kan också vara ansvarig för civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar i enlighet därmed, och företaget kan vidta åtgärder mot dig i den utsträckning som lagen tillåter för att minimera resulterande skador som uppstår för tredje part eller företaget.
 1. Du är den enda skaparen eller legitima ägaren av AZAR Live-innehållet, eller har legitim auktoritet över överföringen och användningen av AZAR Live-innehållet.
 2. AZAR Live-innehållet som du skickar, delar eller visar a) innehåller inte någon information om immateriella rättigheter, affärshemligheter eller personlig information från en tredje part, och b) kränker eller skadar inte de personliga rättigheterna, immateriella rättigheter, äganderätt eller andra rättigheter för en tredje part.
 1. Försiktighetsplikt vid användning av AZAR Live Content

Trots ansträngningar enligt artikel 1 (e), avsnitt 1, kapitel 5 i dessa villkor är det fysiskt omöjligt för företaget att kontrollera allt AZAR Live-innehåll som användare stöter på när de använder AZAR Live. Därför bör du vara fullt medveten om risken att du kan stöta på ett AZAR Live-innehåll som kan vara stötande eller obscent eller orsaka obehag när du använder AZAR Live. Företaget bär inte något ansvar för AZAR Live-innehållet som skapas, överförs eller delas via AZAR Live utan företagets medverkan, om inte annat föreskrivs i lag. Du kommer inte att involvera företaget i några anspråk eller tvister som härrör från sådant AZAR Live-innehåll och du kan rapportera till företaget om sådant AZAR Live-innehåll när du blir medveten om sådant AZAR Live-innehåll.

6. Restriktioner för användningen av Azar Live, till exempel live-sändningar

Om en värd bryter mot artikel 2, kapitel 4 i dessa villkor eller begår en olaglig handling såsom olaglig kopiering, olaglig användning av en annan persons namn, bedräglig användning av ett kreditkort, bedrägeri, förtal eller brott mot lagen om sexuella våldsbrott eller lagen om skydd för barn och ungdomar mot sexbrott, kan företaget, baserat på sin bedömning, begränsa eller ta bort användarens behörighet att genomföra en live-sändning som värd. Förutom när anmälan inte är tillåten enligt lag (till exempel när anmälan leder till brott mot lag eller regleringsregler eller hindrar en tillsynsmyndighets utredning) eller rimligen kan orsaka skada för en användare, tredje part eller företaget (till exempel skada AZAR:s säkerhetssystem), kommer företaget att meddela den tillämpliga användaren i fråga utan dröjsmål.

 

KAPITEL 7. Tredje part i samband med användning av tjänsten

1. Behörighet att använda bandbredd och enhet

 1. Om din användning av AZAR är beroende av användningen av bandbredd som ägs eller kontrolleras av en tredje part, erkänner du och samtycker till att du måste få samtycke från den relevanta tredje parten för sådan användning och att företaget inte kommer att hållas ansvarigt på något sätt med avseende på det föregående.
 2. Du måste äga eller ha laglig rätt att kontrollera användningen av den enhet till vilken du laddar ner AZAR-appen och/eller genom vilken du kommer åt webbplatsen som tillhandahåller AZAR. Du måste ta bort AZAR-appen och relaterad personlig information från enheten om du tänker sälja, tilldela eller på annat sätt upphöra att ha den lagliga rätten att kontrollera användningen av enheten.  Du kommer att vara ensam ansvarig för eventuella problem som kan uppstå till följd av att du inte tar bort detsamma.

2. Användning av programvara från tredje part

Dessa villkor gäller också för din användning av programvara eller teknik från tredje part som ingår i AZAR.

3. Ingen tillgång till kommunikationstjänster för nödsituationer

AZAR utgör inte en vanlig telekommunikationstjänst som klassificeras enligt relevanta lagar. På grund av fysiska begränsningar stöder eller bär företaget därför inte nödsamtalstjänster till någon typ av medicinska institutioner, brottsbekämpande organ etc. för användarna. Observera att AZAR inte utgör en ersättning för din primära telefontjänst.

4. Avgifter till tredje part

Om du använder din ursprungliga SMS-applikation för att leverera meddelanden eller inbjudningar till personer som inte är registrerade användare av AZAR och som du väljer att kommunicera med, kan den tredje part som tillhandahåller sådana SMS-tjänster debitera dig extra avgifter för sådan användning.

5. Webbplatser, produkter och tjänster från tredje part

AZAR kan innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser och/eller tjänster som tillhandahålls av tredje part (tillsammans "referenswebbplatser") enbart för användarnas bekvämlighet. Företaget ansvarar inte för några utfästelser och/eller garantier angående sådana referenswebbplatser, och åtkomst till och användning av referenswebbplatser sker enbart på din egen risk. Vi uppmuntrar dig att läsa villkoren och sekretesspolicyn för alla referenswebbplatser som du besöker. Dessutom är din korrespondens eller affärsrelationer med annonsörer som finns på eller via referenswebbplatser enbart mellan dig och sådan annonsör.

KAPITEL 8. Uppsägning av tjänst och begränsningar av användning

1. Uppsägning av tjänsten och utträde ur tjänsten av dig

 1. För att avsluta din användning av tjänsten kan du radera ditt konto genom att gå igenom "Om Azar > Radera konto" i inställningarna. OM DU HAR PRENUMERERAT PÅ NÅGRA PRENUMERATIONSTJÄNSTER MÅSTE DU AVSLUTA DINA PRENUMERATIONSTJÄNSTER INNAN DU RADERAR DITT KONTO. Allt ansvar som uppstår till följd av att du underlåter att göra detta kommer att vara ditt eget ansvar. Observera att det kommer att anses som uppsägning av tjänsten av dig om du försöker logga in från en annan enhet med samma telefonnummer eller logga in med samma telefonnummer som du ursprungligen använde när du först registrerade dig efter att ha raderat och installerat om serviceappen på iOS (Apple), förutsatt att det inte finns någon e-postadress kopplad till kontot.

2. Begränsning eller uppsägning av tjänsten från företagets sida

 1. Om företaget fastställer att något av följande har inträffat, eller att det finns tillräcklig sannolikhet för att det kan inträffa, kan företaget begränsa din användning av AZAR och/eller stänga av ditt konto tillfälligt eller permanent genom att begränsa mottagandet av begåvade föremål enligt artikel 3, kapitel 6 eller vägra att betala intäkterna enligt artikel 4, kapitel 6. För att göra företagets dotterbolagstjänster säkrare kan information om förbjudna användare delas inom våra dotterbolag för att göra det möjligt för oss och någon av dotterbolagets plattformar att vidta nödvändiga åtgärder mot osäkra användare, inklusive att avsluta deras konto och/eller förhindra dem från att skapa ett konto. Om inte tillämplig lag föreskriver annat, ska företaget inte hållas ansvarigt med avseende på sådan begränsning och uppsägning av tjänsten:
 1. Om du begår någon av de förbjudna handlingarna enligt artikel 2, kapitel 4;
 2. Om något köp av produkter har hävts i enlighet med artikel 4, avsnitt 2, kapitel 5;
 3. Om någon utredning relaterad till användningen av AZAR inleds mot dig;
 4. Om någon som inte är berättigad eller auktoriserad att använda Azar enligt dessa villkor använder Azar; eller
 5. Om företaget rimligen anser att du på annat sätt har begått en handling som är omoralisk med tanke på sociala normer.
 1. Förutom när anmälan inte är tillåten enligt lag (till exempel när anmälan leder till brott mot lag eller regleringsregler eller hindrar en tillsynsmyndighets utredning) eller rimligen kan orsaka skada för en användare, tredje part eller företaget (till exempel skada AZAR:s säkerhetssystem), kommer företaget att meddela den tillämpliga användaren i fråga utan dröjsmål.
 2. Företaget kan radera din kontoinformation efter föregående meddelande till dig, vilket kan leda till uppsägning av avtalet om användning av tjänster i förhållande till AZAR, om du inte har loggat in eller fått åtkomst till AZAR under en period som anges i relevanta lagar och förordningar, dessa villkor eller företagets separata driftspolicyer relaterade till AZAR. Om du inte angav en giltig e-postadress till företaget vid registreringen för servicemedlemskap), kan ditt konto raderas utan föregående meddelande.
 3. Du eller din legitima representant ("Content Removal Requester") kan begära att företaget tar bort allt innehåll som visas på AZAR av andra användare som bryter mot dina rättigheter inklusive offentlig berömmelse (eller ära) eller integritet, genom att tillhandahålla företaget bevis på sådan överträdelse. Om företaget inte kan avgöra om ämnesinnehållet bryter mot dina rättigheter, eller om en tvist mellan parterna förväntas, kan företaget vidta tillfälliga åtgärder för att förhindra någons tillgång till sådant innehåll ("tillfälliga åtgärder") i upp till trettio (30) dagar.
 4. Om företaget vidtar tillfälliga åtgärder för något innehåll enligt punkt (d) ovan kan uppladdaren av sådant innehåll begära att återställa innehållet till företaget ("Klagomål mot borttagning") under de tillfälliga åtgärdernas löptid. Företaget kan vidta åtgärder i enlighet med avtalet mellan parterna, domstolsbeslutet, den administrativa ordern eller något annat beslut från de relevanta myndigheterna som lämnats till företaget. Om inget klagomål mot borttagning lämnas in till företaget, kan företaget radera ämnesinnehållet efter att de tillfälliga åtgärderna har löpt ut.
 5. Företaget kan vidta tillfälliga åtgärder utan en användares begäran enligt punkt (d) ovan eller en rapport från en tredje part om företaget fastställer att innehållet kränker en användares eller en tredje parts rättigheter, integritet eller berömmelse (ära) efter eget gottfinnande. I ett sådant fall ska de tillfälliga åtgärderna vidtas i enlighet med de förfaranden som anges i punkterna (d) och (e).  

KAPITEL 9. Skadeersättning och friskrivning från garantier

1. SKADEERSÄTTNING

DU SAMTYCKER HÄRMED TILL ATT GOTTGÖRA, FÖRSVARA OCH HÅLLA FÖRETAGET, DESS LICENSGIVARE, DESS PARTNERS, DESS DOTTERBOLAG, TJÄNSTEMÄN, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA, ENTREPRENÖRER OCH LEVERANTÖRER (KOLLEKTIVT "FÖRETAGSPARTERNA") SKADESLÖSA FRÅN OCH MOT ALLA SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANSPRÅK OCH/ELLER ÅTGÄRDER FRÅN TREDJE PART, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL RIMLIGA ADVOKATKOSTNADER, I SAMBAND MED ELLER SOM HÄRRÖR FRÅN (i) DIN ÖVERTRÄDELSE ELLER BROTT MOT NÅGON BESTÄMMELSE I DENNA VILLKOR ELLER NÅGON TILLÄMPLIG LAG ELLER FÖRORDNING, (ii) DIN ÖVERTRÄDELSE AV NÅGON RÄTTIGHETER AV NÅGON TREDJE PART, (iii) DIN ANVÄNDNING AV AZAR OCH/ELLER FÖRETAGETS TILLGÅNGAR FÖR ETT OJUSTIFIERAT SYFTE, (iv) ALL TVIST MED EN ANNAN ANVÄNDARE SOM HÄRRÖR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV AZAR OCH/ELLER FÖRETAGETS TILLGÅNGAR, ELLER (v) ALLA SKATTER OCH AVGIFTER RELATERADE TILL DIN INKÖP I ANSLUTNING TILL AZAR. Företagsparterna förbehåller sig rätten att på din bekostnad anta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor för vilka du är skyldig att ersätta företagsparterna. Du samtycker till att inte lösa något ärende utan föregående skriftligt medgivande från företaget, och varje förlikning som genomförs utan sådant medgivande från företaget kommer att vara ogiltig mot företagsparterna.

2. GARANTIFRISKRIVNINGAR

 1. AZAR tillhandahålls till dig "SOM DET ÄR" och "SOM TILLGÄNGLIGT" utan några garantier. Företaget frånsäger sig härmed alla garantier, villkor eller villkor, uttryckliga eller underförstådda, antingen i själva verket eller genom lag, lagstadgad eller på annat sätt, inklusive, utan begränsning, garantier, villkor eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, tillfredsställande kvalitet, korrespondens med beskrivning, titel, icke-intrång och noggrannhet i genererad information.
 2. FÖLJAKTLIGEN BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER DU ATT FÖRETAGET INTE KOMMER ATT HA NÅGOT ANSVAR I SAMBAND MED ELLER SOM HÄRRÖR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV AZAR, SÅVIDA INTE ANNAT FÖRESKRIVS I LAG. Du kan lösa eventuella problem genom att stänga ditt konto och avinstallera AZAR-appen från din enhet eller upphöra med din användning av densamma.
 3. FÖRETAGET GARANTERAR INTE, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, ATT AZAR OCH/ELLER AZAR-APPEN KOMMER ATT VARA UTAN FAKTISKA OCH/ELLER JURIDISKA DEFEKTER (INKLUSIVE DEFEKTER SOM RÖR SÄKERHET, TILLFÖRLITLIGHET, NOGGRANNHET, FULLSTÄNDIGHET, GILTIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, SÄKERHET, FEL OCH BUGGAR OCH ICKE-INTRÅNG). Företaget är inte ansvarigt på något sätt för att ta bort eller korrigera sådana defekter och tillhandahålla AZAR till dig.
 4. FÖRETAGET GARANTERAR INTE ATT INNEHÅLLET SOM VISAS ELLER ÖVERFÖRS PÅ ELLER VIA AZAR OCH/ELLER AZAR-APPEN KOMMER ATT VARA OAVBRUTET ELLER FRITT FRÅN FEL, VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER, OCH GARANTERAR INTE ATT NÅGOT AV DET FÖREGÅENDE KOMMER ATT KORRIGERAS.

3. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

 1. MED UNDANTAG FÖR DIREKTA SKADOR SOM ORSAKATS AV FÖRETAGETS UPPSÅTLIGA FEL ELLER GROVA VÅRDSLÖSHET, SKA FÖRETAGET UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT, OAVSETT OM DET BASERAS PÅ AVTAL, SKADESTÅND (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET) ELLER NÅGON ANNAN JURIDISK TEORI, FÖR FÖRLUSTER, SKULDER, ANSPRÅK ELLER SKADOR AV NÅGOT SLAG, OAVSETT OM DE ÄR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA ELLER BESTRAFFANDE, ELLER FÖR FÖRLUST AV INTÄKTER ELLER VINSTER, FÖRLUST AV VERKSAMHET ELLER ANDRA SKADOR, SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV AZAR OCH/ELLER AZAR-APPEN. DET FÖREGÅENDE SKA GÄLLA ÄVEN OM FÖRETAGET I FÖRVÄG HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL DETTA. I händelse av att företaget är ansvarigt för skador avseende köp av produkter av dig, till exempel när produkten köps på grund av läckage av din personliga information till följd av företagets avsiktliga fel eller grov vårdslöshet, ska skadeståndsbeloppet begränsas till inköpspriset för sådan produkt, verifierad genom att du skickar in bevisdokument.
 2. UTAN FÖRETAGETS AVSIKTSLIGA MISSTAG ELLER GROV NEGLIGENS SKA FÖRETAGET INTE VARA ANSVARIGT FÖR DIG FÖR SKADOR FÖRORSAKADE AV ANDRA ANVÄNDARE OCH/ELLER TREDJE PARTER, inklusive (i) personliga skador som uppstår genom din åtkomst till och/eller användning av AZAR; (ii) skador orsakade av en tredje parts olagliga åtkomst och/eller användning av företagets server; (iii) skador orsakade av en tredje parts avbrott i överföringen till och från företagets server; (iv) skador orsakade av en tredje parts överföring eller spridning av skadliga program; (v) skador orsakade av utelämnande eller förstörelse av överförda data; och (vi) ärekränkning.

4. GRUNDEN FÖR FÖRHANDLINGEN

DU BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER TILL ATT FÖRETAGET HAR ERBJUDIT SIN PROGRAMVARA OCH SINA TJÄNSTER OCH FASTSTÄLLT SINA PRISER I FÖRLITAN PÅ DE GARANTIANSVARSFRISKRIVNINGAR (ARTIKEL 2, KAPITEL 9) OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR (ARTIKEL 3, KAPITEL 9) SOM ANGES HÄRI.

5. Avstående

Företagets underlåtenhet att utöva eller verkställa någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Varje avstående från någon bestämmelse i dessa villkor kommer endast att vara effektivt om det är skriftligt och undertecknat av företaget.

KAPITEL 10. Tolkning av villkor, tillämplig lag och tvistelösning

1. Fullständigt avtal

Dessa villkor representerar det fullständiga avtalet om de frågor som omfattas mellan företaget och dig. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogenomförbar, ska en sådan bestämmelse endast ändras i den utsträckning som krävs för att göra den verkställbar och ska inte påverka verkställbarheten eller giltigheten av de återstående bestämmelserna, som ska förbli i full kraft och effekt.

2. Rubriker

Hänvisningarna till rubrikerna i detta dokument är endast avsedda att underlätta läsningen, utgör inte en del av dessa villkor och ska inte anses begränsa eller påverka någon av bestämmelserna i detta dokument.

3. Föreläggande osv.

Du erkänner att de skyldigheter som görs enligt detta till företaget är av unik och oersättlig karaktär. Din överträdelse av sådana skyldigheter kan orsaka irreparabel skada för företaget, som kanske inte ersätts av monetära skador ensam, och därför ska företaget ha rätt till föreläggande eller annan rättvis befrielse (utan skyldigheter att publicera någon obligation eller säkerhet) i händelse av brott eller förväntad överträdelse av dig.

4. Tolkning

Dessa villkor har ursprungligen utarbetats på koreanska. Om det finns några avvikelser mellan den koreanska och den engelska versionen av dessa villkor, ska tolkningen enligt den koreanska versionen ha företräde.

5. Tillämplig lag och jurisdiktion

I princip regleras dessa villkor av Republiken Koreas lagar, och du samtycker till och godkänner att Seouls centrala distriktsdomstol har exklusiv jurisdiktion när det gäller tvister som rör dessa villkor. Om lagarna i det land där du är bosatt föreskriver annat avseende tolkningen av dessa villkor och jurisdiktion, ska dock sådana lagar tillämpas.

Ytterligare information: För att få information eller teknisk support för AZAR, vänligen skicka e-post till [email protected]

© Hyperconnect LLC Alla rättigheter förbehålls.


YTTERLIGARE VILLKOR

Följande ytterligare villkor ("Tilläggsvillkor") kan gälla för användare som är bosatta i eller medborgare i vissa länder. I händelse av konflikt mellan de kompletterande villkoren och bestämmelserna i huvuddelen av villkoren, ska de kompletterande villkoren ha företräde.

 1. EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES), STORBRITANNIEN ELLER SCHWEIZ - KOMPLETTERANDE VILLKOR

För användare som har sin vanliga vistelseort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Storbritannien eller Schweiz gäller följande bestämmelser. De bestämmelser som hänvisas till där (ingress, kapitel, avsnitt och artikel) är de som gäller för villkoren. Med stadigvarande bostad avses den plats där Användaren har sin huvudsakliga livsmiljö.

1. Ingressen till användarvillkoren

Avsnittet i villkoren före kapitel 1 ("ingressen") ska ersättas med följande avsnitt:

Dessa användarvillkor ("villkor") gäller för alla användare ("användare" eller "du") som använder nuvarande och framtida versioner av videokommunikationstjänsten ("AZAR") som ägs och tillhandahålls av Hyperconnect LLC ("företaget", "vi" eller "oss"). LÄS NOGA IGENOM DESSA VILLKOR INNAN DU ANVÄNDER VÅR TJÄNST.

De kompletterande villkoren, som finns i slutet av villkoren, kan gälla utöver villkoren respektive för användare som är bosatta i vissa länder.

2. Kapitel 1, artikel 2:

Villkoret i kapitel 1, artikel 2 i villkoren ska ersättas med följande villkor:

Företaget förbehåller sig rätten att emellanåt ändra villkoren och tilläggsvillkoren, i den mån en sådan ändring inte bryter mot relevanta lagar och regelverk och i alla fall endast om ändringarna är rimliga för användaren med hänsyn till företagets intressen. I händelse av att företaget ändrar innehållet i dessa villkor kommer företaget att meddela användarna detaljerna och skälen till ändringarna av villkoren. Om användaren inte invänder mot ändringarna av villkoren inom sex (6) veckor efter att ha underrättats om detta, ska de ändrade villkoren anses ha accepterats av användaren. Om en återbetalning med avseende på sådana ändringar krävs enligt tillämplig lag, har du rätt till återbetalningen i enlighet därmed.  Företaget kommer att informera användaren i ändringsmeddelandet om användarens rätt att invända och betydelsen av invändningsperioden i meddelandet. Om användaren invänder har företaget rätt att radera användarens konto och data. Villkoren kan också ändras genom användarens uttryckliga samtycke till de ändringar som föreslås av företaget.

3. Kapitel 2, artikel 4:

Villkoret i kapitel 2,artikel 4 i villkoren ska ersättas med följande villkor:

Om du laddar upp eller på annat sätt tillhandahåller video, ljud (t.ex. musik eller andra ljud),bilder, foton, text (t.ex. dialoger, kommentarer och manus), branding (t.ex. varumärkesnamn, varumärke, servicemärke eller logotyp), interaktiva funktioner, programvara, metrik och annan typ av material (kollektivt "innehåll") på AZAR, beviljar du härmed företaget och dess dotterbolag en icke-exklusiv, royaltyfri, underlicensierbar, världsomspännande och överförbar licens avseende sådant innehåll. Denna licens täcker ditt innehåll om det innehållet skyddas av immateriella rättigheter. Denna licens är för det begränsade syftet att förse dig med AZAR och AZAR-appen. För detta ändamål kan företaget och/eller dess dotterbolag använda, vara värd, lagra, reproducera, modifiera, redigera, anpassa, utföra, visa, sända, distribuera, hyra, offentligt överföra eller skapa härledda verk i samband med ditt innehåll. Dessutom, så att företaget kan förhindra användning av ditt innehåll utanför AZAR, bemyndigar du företaget att agera för dina räkning med avseende på intrångsgörande användning av ditt innehåll som tagits från AZAR av andra användare eller tredje part. Du kan när som helst säga upp denna licens genom att ta bort ditt innehåll från AZAR eller radera ditt konto.

4. Kapitel 4, artikel 5:

Villkoret i kapitel 4, artikel 5 i villkoren ska ersättas med följande villkor:

Du samtycker till att företaget kan använda alla kommentarer, förslag eller feedback som rör AZAR och/eller AZAR-appen ("feedback") inlämnat av dig till företaget exklusivt och globalt för alla ändamål, utan någon ersättning till dig eller någon annan person. Företaget kommer inte att behöva behandla någon feedback som konfidentiell. Du samtycker till att du inte förvärvar någon rätt i eller till AZAR och/eller AZAR-appen (eller några ändringar, modifieringar eller korrigeringar därav) på grund av någon feedback. Du erkänner att företaget inte kommer att ansvara för någon feedback som du skickar, inklusive dess laglighet, tillförlitlighet, lämplighet, originalitet och upphovsrätt.

5. Kapitel 4, artikel 6:

Utöver villkoret i kapitel 4,artikel 6 i villkoren ska följande villkor gälla:

I händelse av att avtalet överlåts till tredje part måste företaget meddela användaren minst fyra (4) veckor före överföringsdatumet om avtalets överföring. Användaren har rätt att säga upp avtalet med verkan från och med överlåtelsedagen.

6. Kapitel 5, avsnitt 1, artikel 1 (c):

Utöver villkoret i kapitel 5, avsnitt 1, artikel 1 (c) i villkoren, ska följande gälla:

I synnerhet samtycker du till att företaget kan kontakta dig med de senaste nyheterna och specialerbjudanden i anslutning till AZAR via e-post och/eller push-meddelande. Om du inte vill ta emot sådan kommunikation kan du inaktivera ditt konto när som helst.

7. Kapitel 5, avsnitt 1, artikel 1 (e):

Villkoret i kapitel 5, avsnitt 1, artikel 1 (e) i villkoren ska ersättas med följande villkor:

Företaget övervakar ditt innehåll på olika sätt, inklusive automatiserade och mänskliga metoder, för att undersöka och upptäcka innehåll som bryter mot tillämpliga lagar eller väsentliga brott mot dessa villkor och/eller användarriktlinjerna, särskilt innehåll som kränker företagets rättigheter, tredje part och/eller andra användare. Du förstår och samtycker till att företaget kan övervaka eller granska allt innehåll som du överför eller delar via AZAR, inklusive din videochattskärm.

Kapitel 5, avsnitt 1, artikel 1 (e):

Villkoret ikapitel5, avsnitt 2, artikel1 (a) i villkoren under rubriken "Ändringar av abonnemangstjänster", ska ersättas med följande villkor:

Företaget förbehåller sig rätten att ändra innehållet i prenumerationstjänsterna med rimligt förhandsmeddelande om företaget anser det nödvändigt att förbättra prestandan eller säkerheten för AZAR (t.ex. en bugg, defekt osv.), för att ändra dess funktioner eller sammansättning, för att följa lagar och regelverk eller för att förhindra olaglig verksamhet på eller missbruk av AZAR:s system och ändringarna är rimliga för användaren med tanke på företagets intressen. I händelse av att företaget ändrar innehållet i prenumerationstjänsterna kommer företaget att meddela användarna detaljerna och orsakerna till ändringarna. Om användaren inte invänder mot ändringarna inom sex (6) veckor efter att ha underrättats om dem, ska det ändrade innehållet anses ha accepterats av användaren. Företaget kommer att informera användaren i ändringsmeddelandet om användarens rätt att invända mot ändringarna av prenumerationstjänsterna och konsekvenserna av invändningsperioden. Om användaren invänder har företaget rätt att säga upp prenumerationstjänsterna. Innehållet i prenumerationstjänsterna kan också ändras genom användarens uttryckliga samtycke till ändringarna.

9. Kapitel 5, avsnitt 2, artikel 3:

Med avvikelse från kapitel 5, avsnitt 2, artikel 3 i villkoren, ska bestämmelsen om att en straffavgift kommer att uppstå för uppsägning om du väljer att säga upp dina prenumerationstjänster efter att prenumerationsperioden påbörjats INTE gälla.

Utöver villkoret i kapitel 5, avsnitt 2, artikel 3 i villkoren ska följande gälla:

Detta villkor påverkar inte de tvingande lagbestämmelser som gäller för i det fall användaren utövar sin ångerrätt.

10. Kapitel 5, avsnitt 2, artikel 4:

Med avvikelse från kapitel 5, avsnitt 2, artikel 4 i villkoren är en minderårig person i den mening som avses i villkoret en användare under arton (18) år.   

11. Kapitel 9, artikel 2:

Bestämmelserna i kapitel 9, artikel 2 i villkoren innebär inte i något fall att användaren fråntas sina lagstadgade rättigheter.

12. Kapitel 9, artikel 3:

Villkoret i kapitel 9, artikel 3 i villkoren ska ersättas med följande villkor:

 1. Såvida inte annat anges i avtalet om tjänsteanvändning och villkoren och tilläggsvillkoren (inklusive detta avsnitt), ska företaget vara ansvarigt för brott mot avtalsenliga och icke-kontraktuella skyldigheter enligt lag.

 1. Företaget har obegränsat ansvar - oavsett orsak - för ersättning av skada som grundar sig på uppsåtligt (vorsätzlich) eller grovt vårdslöst (grob fahrlässig) tjänstefel av företaget eller av någon av företagets legala företrädare eller självständig medhjälpare.

 1. I händelse av ett endast lätt eller vanligt oaktsamt (einfach oder leicht fahrlässig) pliktbrott av företaget eller någon av företagets juridiska ombud eller självständiga medhjälpare, ska företaget (med förbehåll för en mildare ansvarsnivå enligt lag) vara ansvarigt endast

(aa) men utan begränsning – för resulterande förluster till följd av skada på liv, lem eller hälsa;

(bb) för förluster som härrör från ett brott mot väsentliga avtalsförpliktelser. Väsentliga avtalsförpliktelser är sådana förpliktelser som är väsentliga för att avtalet ska kunna fullgöras korrekt och vars fullgörande kunden i allmänhet förlitar sig på eller har rätt att förlita sig på. I detta fall är dock företagets ansvar begränsat till förluster som är typiska för denna typ av avtal och som var förutsebara vid tidpunkten för avtalets ingående.

 1. Ansvarsbegränsningarna enligt (c) gäller inte om företaget uppsåtligen har underlåtit att avslöja en defekt eller om vi har tagit på oss en garanti för tjänsterna. Detta ska inte ha någon effekt på något obligatoriskt lagstadgat ansvar [för användare som är bosatta i Tyskland, särskilt enligt den tyska produktansvarslagen (Produkthaftungsgesetz)].

 1. Om företagets ansvar är uteslutet eller begränsat enligt ovanstående villkor gäller detta även det personliga ansvaret för företagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare, juridiska representanter, anställda, personal och andra självständiga medhjälpare.

13. Kapitel 10, artikel 1:

Villkoret i kapitel 10,artikel 1 i villkoren ska ersättas med följande villkor:

Villkoren och tilläggsvillkoren representerar det fullständiga avtalet rörande de frågor som täcks mellan företaget och dig. Om något villkor eller någon bestämmelse i villkoren och tilläggsvillkoren anses vara ogiltig, ogiltig eller av någon anledning inte verkställbar, kommer den delen att anses vara avskiljbar och ska inte påverka verkställbarheten eller giltigheten av de återstående villkoren, som ska förbli i full kraft och effekt.

14. Kapitel 5, avsnitt 2, artikel 4:

Villkoret i kapitel 10, artikel 4 i villkoren ska inte tillämpas.

15. Kapitel 10, artikel 5:

Villkoret i kapitel 10, artikel 5 i villkoren ska ersättas med följande villkor:

Tillämplig lag och tvistlösning

Användarvillkoren och de kompletterande villkoren, de enskilda avtal som ingås på grundval av dem och tolkningen av dem omfattas av tillämplig lag.

Europeiska kommissionen upprätthåller en plattform för tvistlösning online (OS) med ytterligare information som finns tillgänglig här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Deltagandet i den ovannämnda online-plattformen för tvistlösning är frivilligt. Företaget deltar inte i det nämnda förfarandet för tvistlösning online. Vidare är företaget inte villigt och inte skyldigt att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljedomsnämnd.

16. Rätt till återkallelse

Följande instruktioner för återkallande ska gälla för köp av produkter, enligt definitionen i villkoren, av användaren inom AZAR, om användaren är konsument. En konsument är en fysisk person som avslutar en juridisk transaktion för ett syfte som inte huvudsakligen kan hänföras till hans kommersiella eller yrkesmässiga verksamhet.

INSTRUKTIONER FÖR ÅTERKALLANDE

(a) Ångerrätt

Du har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar utan att ange något skäl. Ångerfristen löper ut efter 14 dagar från den dag då avtalet ingicks.

För att utöva ångerrätten måste du informera oss:

Hyperconnect LLC

Adress: 20F, ASEM Tower, 517, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republiken Korea

Telefon: +82-070-4406-7277

E-post: [email protected]

om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett otvetydigt meddelande (t.ex. Genom ett brev eller ett e-postmeddelande). Du kan använda den modell för ångerblankett som anges i punkt (c), men det är inte obligatoriskt.

För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar ditt meddelande om att du utövar din ångerrätt innan ångerfristen har löpt ut.

(b) Effekter av återkallande

Om du frånträder avtalet ska vi återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av annat än den billigaste typen av standardleverans som vi erbjuder), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att genomföra en sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; i vilket fall som helst kommer du inte att ådra dig några avgifter till följd av en sådan återbetalning.

Ångerrätten upphör att gälla i förtid vid avtal om leverans av digitalt innehåll i icke-fysiskt medium om vi har påbörjat verkställandet av avtalet, efter att du

(i) uttryckligen har kommit överens om att vi ska påbörja genomförandet av kontraktet innan ångerfristen upphör, och

(ii) har bekräftat vetskapen om att förlora din ångerrätt genom att samtycka till att avtalets genomförande påbörjas.

 (c)         Exempelformulär för återkallande

(Om du vill säga upp avtalet, fyll i detta formulär och skicka tillbaka det.)

Till:

Hyperconnect LLC 

Adress: 20F, ASEM Tower, 517, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republiken Korea

Telefon: +82-070-4406-7277

E-post: [email protected]

Härmed häver jag/vi (*) det från mig/oss (*) ingångna avtalet om köp av följande produkter (*)/utförande av följande tjänster (*)

Beställt den (*)/mottaget den (*)

Konsumentens/konsumenternas namn

Konsumentens/konsumenternas adress

Konsumentens/konsumenternas namnteckning(ar) (endast vid meddelande på papper)

Datum

(*) Radera efter tillämplighet.

© Hyperconnect LLC Alla rättigheter förbehålls.

Deutsch / English / Español / Français / Italiano / Nederlands / Português / Svenska