DIENSTVOORWAARDEN

Ingangsdatum: 4 oktober 2023     

Deze dienstvoorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke gebruiker ("Gebruiker" of "u") die gebruik maakt van de huidige en toekomstige versies van de videocommunicatiedienst ("AZAR") die eigendom is van en aangeboden wordt door Hyperconnect LLC (het "Bedrijf", "Wij" of "Ons"). LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U ONZE SERVICE GEBRUIKT. DE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE GEBRUIKERS DIE DE SERVICE GEBRUIKEN ALS GEREGISTREERD OF NIET-GEREGISTREERD. DOOR TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT EN GEBRUIK TE MAKEN VAN AZAR, GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN HIERIN, DE GEWIJZIGDE VOORWAARDEN INGEVOLGE DEZE VOORWAARDEN, EN DE GEBRUIKERSRICHTLIJNEN VASTGESTELD INGEVOLGE DEZE VOORWAARDEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, BEËINDIG DAN ONMIDDELLIJK UW GEBRUIK VAN AZAR.

De Aanvullende voorwaarden, die aan het einde van de Voorwaarden te vinden zijn, kunnen in aanvulling op de Voorwaarden van toepassing zijn op Gebruikers die in bepaalde landen wonen.

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

1. Doel

Het doel van deze Voorwaarden is het uiteenzetten van de respectievelijke rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van het Bedrijf en u met betrekking tot uw gebruik van AZAR op uw persoonlijke computer of mobiele apparaat (gezamenlijk, "Apparaat"), ofwel door het downloaden van de dienstapplicatie (de "AZAR App") van de Google Play Store of Apple App Store ("Applicatiewinkel(s)") of door toegang tot de dienstwebsite ("AZAR Web") geleverd door het Bedrijf. Houd er rekening mee dat deze Voorwaarden de juridische relatie tussen u en het Bedrijf regelen, en dat uw relatie met de Applicatiewinkel(s) onderworpen is aan de respectievelijke voorwaarden van de Applicatiewinkel(s).

2. Wijzigingen in deze Voorwaarden

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden en de Aanvullende voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, voor zover een dergelijke wijziging niet in strijd is met relevante wet- en regelgeving en in ieder geval alleen als de wijzigingen redelijk zijn voor de Gebruiker, rekening houdend met de belangen van het Bedrijf. In het geval dat het Bedrijf de inhoud van deze Voorwaarden wijzigt, zal het Bedrijf de Gebruikers ten minste zeven (7) dagen voor de ingangsdatum van de wijziging op de hoogte stellen van de details, redenen en ingangsdatum van de wijziging; op voorwaarde echter dat, als de wijziging van de inhoud van deze Voorwaarden ongunstig is voor de Gebruikers, het Bedrijf de Gebruikers ten minste dertig (30) dagen voor de ingangsdatum van een dergelijke ongunstige wijziging op de hoogte zal stellen. Uw voortgezette gebruik van AZAR na de ingangsdatum van een wijziging van deze Voorwaarden houdt in dat u de wijziging accepteert. Als een terugbetaling met betrekking tot een dergelijke wijziging vereist is door de toepasselijke wetgeving, heeft u recht op de dienovereenkomstige terugbetaling.  Echter kunnen wijzigingen ten gunste van Gebruikers of wijzigingen als gevolg van wettelijke verplichtingen onmiddellijk van kracht worden.

3. Aanvullende voorwaarden

Alle zaken die niet in deze Voorwaarden worden bepaald, vallen onder de relevante wet- en regelgeving, de Servicevoorwaarden van individuele diensten van het Bedrijf en het bedrijfsbeleid en de regels die door het Bedrijf worden uiteengezet.

4. Kennisgeving en communicatie naar gebruikers

 1. Wanneer het Bedrijf contact opneemt met de Gebruikers met betrekking tot AZAR, zal dit gebeuren door middel van een bericht op een daartoe geschikte plaats op de website of applicaties van het Bedrijf, door gebruik te maken van de door de Gebruikers verstrekte informatie, of op een andere wijze die het Bedrijf redelijkerwijs geschikt acht.
 2. Als er een wijziging optreedt in de informatie die een Gebruiker heeft ingevoerd bij het registreren voor het dienstlidmaatschap, moet de Gebruiker deze informatie wijzigen of het Bedrijf hiervan op de hoogte stellen. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor nadelen of problemen die voortvloeien uit het verzuim van de Gebruiker om dit te doen.

HOOFDSTUK 2. Eigendom en relevante licenties met betrekking tot AZAR

1. Eigendom van AZAR-inhoud

 1. Tenzij anders bepaald, verwijst "AZAR-inhoud" naar tekst, visualisaties, afbeelding, illustraties, ontwerpen, pictogrammen, foto’s en andere gerelateerde zinnen die in AZAR aan Gebruikers worden verstrekt. Tenzij wettelijk of contractueel anders bepaald, behoren alle exclusieve en eigendomsrechten in AZAR, de AZAR App, dienstwebsite, deze Voorwaarden, het Privacybeleid, de Gebruikersrichtlijnen en alle gerelateerde documentatie en informatie, AZAR-inhoud (gezamenlijk de "Bedrijfseigendommen"), en de selectie en rangschikking van AZAR-inhoud uitsluitend toe aan het Bedrijf.
 2. De Bedrijfseigendommen en de selectie en rangschikking van de AZAR-inhoud zijn beschermd door auteursrecht en andere relevante wetten, met inbegrip van internationale wetten en verdragen inzake intellectuele eigendommen. De Bedrijfseigendommen bevatten handelsgeheimen en exclusieve informatie die vertrouwelijk en eigendom van het Bedrijf zijn. U gaat ermee akkoord alle nodige acties te ondernemen om de vertrouwelijkheid van dergelijke handelsgeheimen en exclusieve informatie te respecteren en te beschermen.
 3. Alle nieuwe uitgaven, wijzigingen en uitbreidingen van de Bedrijfsmaterialen en de selectie en indeling van de AZAR-inhoud behoren uitsluitend toe aan het Bedrijf en (indien van toepassing) haar licentiegevers. Er wordt geen impliciete licentie, recht of belang aan u verleend met betrekking tot de levering van de Bedrijfseigendommen. Het Bedrijf behoudt zich hierbij uitdrukkelijk alle rechten voor met betrekking tot de Bedrijfseigendommen en de inhoud daarvan, die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend op grond van deze overeenkomst.

2. Reikwijdte van de licentie met betrekking tot AZAR

 1. Het Bedrijf verleent u een persoonlijke, beperkte, niet-commerciële, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om een kopie van de AZAR App, in objectcodeformaat, te downloaden, installeren en gebruiken op uw Apparaat voor het enige doel van persoonlijk gebruik van AZAR. U verkrijgt enkel een licentie om de objectcodeversie van de AZAR App te gebruiken. U heeft geen enkel recht op de originele broncode van de AZAR App. U mag de Bedrijfseigendommen uitsluitend gebruiken voor persoonlijk gebruik van AZAR.
 2. Als u de Bedrijfseigendommen gebruikt op een manier die de reikwijdte van de aan u onder deze Voorwaarden verleende licentie overschrijdt, kan het Bedrijf de aan u verleende licentie te allen tijde intrekken of annuleren. Behalve wanneer kennisgeving niet is toegestaan door de wet (bijvoorbeeld wanneer de handeling van kennisgeving leidt tot overtreding van de wet of regelgevende regels, of obstructie van het onderzoek van een regelgevende instantie) of redelijkerwijs schade zou kunnen toebrengen aan een Gebruiker, derde partij of het Bedrijf (bijvoorbeeld het schaden van het beveiligingssysteem van AZAR), zal het Bedrijf de betreffende Gebruiker onverwijld op de hoogte stellen.

3. Reikwijdte van de licentie met betrekking tot uw informatie

Indien u de Azar APP downloadt om gebruik te maken van Azar, verleent u hierbij aan het Bedrijf een gratis licentie voor toegang, verzameling en gebruik, in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving alsmede het Privacybeleid van het Bedrijf, van de adresboeken, contactlijsten en unieke telefoon-ID’s (IMEI, Unique Device ID, etc.) in het Apparaat waarop u de AZAR App heeft gedownload om gebruik te maken van AZAR.

4. Inhoudslicentie

Indien u video, audio (bijv. muziek of andere geluiden), afbeeldingen, foto's, tekst (bijv. dialogen, commentaren en scripts), branding (bijv, merknamen, handelsmerken, dienstmerken of logo's), interactieve functies, software, statistieken en andere soorten materialen (gezamenlijk "Inhoud") op AZAR (let op: de licentie voor uw Azar Live-inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) valt onder artikel 5 (1), hoofdstuk 6 van de Voorwaarden [Link]), verleent u hierbij aan het Bedrijf en haar filialen een niet-exclusieve, onbeperkte, royaltyvrije, wereldwijde, sublicentieerbare en overdraagbare licentie met betrekking tot dergelijke Inhoud. Het Bedrijf en/of haar filialen mogen uw Inhoud gebruiken, hosten, opslaan, reproduceren, wijzigen, bewerken, aanpassen of anderszins gebruiken of afgeleide werken maken van uw Inhoud in overeenstemming met de bovenstaande licentie. Dienovereenkomstig gaat u ermee akkoord dat (met uitzondering van uw Azar Live-inhoud) alle Inhoud die u verstrekt kan worden bekeken door andere geregistreerde Gebruikers van AZAR. U kunt Inhoud individueel of in bulk verwijderen door uw account te verwijderen. Daarnaast, zodat het Bedrijf ongeautoriseerd gebruik van uw Inhoud buiten AZAR kan voorkomen, machtigt u het Bedrijf om namens u op te treden met betrekking tot inbreukmakend gebruik van uw Inhoud van AZAR door andere Gebruikers of derden. De licentie van het Bedrijf en haar filialen op uw Inhoud wordt gebruikt voor de beperkte doeleinden van het exploiteren, ontwikkelen, aanbieden, verbeteren en promoten van AZAR en het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe diensten van het Bedrijf voor zover dit gebruik geen inbreuk maakt op uw privacy in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

5. Beperkingen

 1. U krijgt alleen een beperkte licentie om de objectcodeversie van de AZAR App te gebruiken.
 2. U mag de Bedrijfseigendommen niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
 3. U mag de Bedrijfseigendommen niet kopiëren, wijzigen, aanpassen, vertalen in een andere taal, distribueren of afgeleide werken maken op basis van de Bedrijfseigendommen.
 4. U zult geen sublicentie verlenen, leasen, uitlenen, toewijzen, verkopen, in licentie geven, distribueren, verhuren, exporteren, herexporteren of andere rechten op de Bedrijfseigendommen toekennen aan derden, en elke poging van u om een dergelijke actie te ondernemen zal nietig zijn.
 5. U zult op geen enkele wijze de broncode, onderliggende ideeën, onderliggende gebruikersinterfacetechnieken of algoritmen van de Bedrijfseigendommen, in het bijzonder AZAR en de AZAR App, decompileren, demonteren, reverse-engineeren of proberen te reconstrueren, identificeren of ontdekken.
 6. U mag geen auteursrechtvermeldingen en/of andere eigendomsvermeldingen die zijn opgenomen in of anderszins verbonden zijn met de Bedrijfseigendommen of de inhoud daarvan verwijderen, onleesbaar maken of wijzigen.
 7. U zult geen auteursrechtelijke beschermingen of andere mechanismen voor het beheer van digitale rechten die zijn ingesteld ter bescherming van de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van de Bedrijfseigendommen vernietigen, uitschakelen of omzeilen.

HOOFDSTUK 3. Aanvang van het gebruik van de Dienst

1. Instemming met de Voorwaarden

 1. AZAR omvat diensten die worden aangeboden aan niet-geregistreerde gebruikers ("Basisdienst") en diensten die alleen worden aangeboden aan geregistreerde gebruikers die het aanmeldingsproces voltooien en inloggen op hun accounts ("Gebruikersdienst"). De specifieke details van het type diensten en hoe de diensten te gebruiken worden uiteengezet in deze Voorwaarden, in de Dienst zelf of in kennisgevingen of informatie over het gebruik van diensten afzonderlijk verstrekt door het Bedrijf.
 2. Door toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van AZAR, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden hierin, de gewijzigde voorwaarden ingevolge deze Voorwaarden, en de gebruikersrichtlijnen vastgesteld ingevolge deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, beëindig dan onmiddellijk uw gebruik van AZAR.

2. Registratieprocedure lidmaatschap

 1.  U kunt zich registreren voor lidmaatschap van de Dienst in overeenstemming met de procedures die door het Bedrijf zijn ingesteld. Het registratieproces voor uw lidmaatschap zal worden voltooid zodra het Bedrijf uw registratie accepteert.
 2. U kunt op verschillende manieren aanmelden bij AZAR, onder andere met uw telefoonnummer. Als u AZAR gebruikt met uw telefoonnummer, kunt u uw e-mailadres koppelen aan uw account. Als een account echter met een telefoonnummer is aangemaakt maar niet aan een e-mailadres is gekoppeld, en u zich met dat telefoonnummer op een ander apparaat aanmeldt, of de dienst-app op iOS verwijdert, opnieuw downloadt en vervolgens met dat telefoonnummer aanmeldt, is het onmogelijk om te bevestigen dat het telefoonnummer aan de accounthouder toebehoort. Begrijp dus goed dat, op het moment van een dergelijke aanmelding, de AZAR-account geregistreerd onder dat telefoonnummer, evenals alle informatie van de Gebruiker, zal worden verwijderd overeenkomstig artikel 1, hoofdstuk 8 van deze Voorwaarden.
 3. Wanneer u zich registreert voor een dienstlidmaatschap, dient u alleen waarheidsgetrouwe en nauwkeurige informatie in te voeren. U bent verantwoordelijk voor eventuele nadelen en/of wettelijke aansprakelijkheden die voortvloeien uit uw invoer van onjuiste informatie.
 4. Het Bedrijf zal uw registratie voor dienstlidmaatschap conform paragraaf (c) onverwijld accepteren, maar mag uw registratie in een van de volgende gevallen niet accepteren. Als een of meer van de volgende gevallen waar blijken te zijn nadat het Bedrijf uw registratie van dienstlidmaatschap heeft geaccepteerd, kan het Bedrijf onmiddellijk passende beperkingen opleggen, zoals het opschorten van uw dienstaccount, het verwijderen van uw Inhoud en persoonlijke informatie of het bijwerken van onjuiste informatie. Het Bedrijf zal u onverwijld op de hoogte stellen van dergelijke beperkingen en de redenen daarvoor, behalve in het geval dat kennisgeving wettelijk niet is toegestaan (bijv. als dit in strijd is met een wet of een bevel van een regelgevende instantie, of leidt tot een belemmering van een juridisch onderzoek) of het Bedrijf redelijkerwijs bepaalt dat kennisgeving kan leiden tot schade voor een Gebruiker, een derde partij of het Bedrijf (bijv. als het de veiligheid van AZAR aantast):
 1. Uw dienstlidmaatschap is aangemaakt onder een valse naam of de naam van iemand anders;
 2. U heeft valse of onjuiste informatie ingevoerd of door het Bedrijf gevraagde informatie weggelaten;
 3. U bent jonger dan 17 jaar; of
 4. Andere gevallen van overtreding van relevante wetten, voorschriften of normen die door het Bedrijf zijn ingesteld, zoals een verbod op de diensten van andere filialen van het Bedrijf.

3. Geschiktheid

 1. AZAR mag niet worden gebruikt in een jurisdictie waar dit soort diensten verboden zijn.
 2. AZAR is uitsluitend bedoeld voor Gebruikers van zeventien (17) jaar of ouder. Elke poging tot toegang tot of gebruik van AZAR door iemand onder de leeftijd van zeventien (17) jaar is strikt verboden en zal worden beschouwd als een materiële schending van deze Voorwaarden.
 3. U bevestigt hierbij dat u deze voorwaarden volledig begrijpt en in staat en bekwaam bent om deze Voorwaarden na te leven. U mag AZAR alleen gebruiken als u in staat wordt geacht deze Voorwaarden te begrijpen en na te leven.

HOOFDSTUK 4. Rechten en verplichtingen van het Bedrijf en de Gebruikers

1. Verplichtingen

U moet AZAR gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden, de gewijzigde voorwaarden ingevolge deze Voorwaarden, de Communityrichtlijnen, en alle van toepassing zijnde gebruikersrichtlijnen vastgesteld onder deze Voorwaarden. Stop onmiddellijk met het gebruik van AZAR als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden of de Gebruikersrichtlijnen.

2. Verboden handelingen

U zult zich niet bezighouden met illegale of ongepaste activiteiten met betrekking tot de Bedrijfseigendommen, met inbegrip van de volgende handelingen, en in het geval u dergelijke handelingen pleegt of probeert te plegen, kunt u worden onderworpen aan civiele en/of strafrechtelijke vervolging in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving, naast beperkingen op het gebruik van de relevante AZAR-diensten, met inbegrip van weigering van betaling van de inkomsten op grond van artikel 4, hoofdstuk 6 en beperking op de ontvangst van geschonken Items op grond van artikel 3, hoofdstuk 6, of opschorting of beëindiging van de relevante Azar-account.

 1. U mag de Bedrijfseigendommen niet gebruiken voor illegale doeleinden of voor doeleinden die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst zijn toegestaan.
 2. U zult geen handelingen verrichten die schade toebrengen aan AZAR door het beschadigen, uitschakelen of overbelasten van de Bedrijfseigendommen.
 3. U mag geen trojans, virussen of andere code van destructieve aard verzenden via de Bedrijfseigendommen.
 4. bij het gebruik van AZAR mag u geen van de volgende handelingen verrichten, noch enige handelingen die neerkomen op een van de volgende handelingen die het Bedrijf redelijkerwijs als ongepast kan beschouwen in het licht van het doel van het verstrekken van AZAR:
 1. Overtreding van wet- en regelgeving, uitspraken, besluiten en bevelen van de rechtbank en/of administratieve maatregelen die juridisch bindend zijn;
 2. Handelingen die de openbare orde of morele normen ondermijnen of waarschijnlijk zullen ondermijnen;
 3. Schending van intellectuele eigendomsrechten (bijvoorbeeld auteursrechten, handelsmerken, patenten, ontwerprechten, enz.), morele rechten, eigendomsrechten, reputatierechten, privacyrechten en andere wettelijke of contractuele rechten, indien van toepassing, van het Bedrijf en/of derden;
 4. Het overbrengen of plaatsen van buitensporig gewelddadige uitingen, expliciete seksuele uitingen, discriminerende uitingen met betrekking tot ras, nationaliteit, overtuiging, geslacht, sociale status, enz., uitingen die aanzetten tot of bevorderen van zelfmoord, zelfbeschadiging, drugsmisbruik en andere antisociale uitingen die beledigend zijn voor anderen;
 5. Nabootsing van de identiteit van het Bedrijf en/of een derde partij, of het opzettelijk verspreiden van valse informatie;
 6. Accounthacking, naamdiefstal, frauduleus gebruik van creditcards of andere ongepaste handelingen met betrekking tot aankoop of betaling;
 7. Het verzenden van dezelfde of soortgelijke foto's, spraak- en/of sms-berichten, enz. naar een onbepaald aantal Gebruikers, zonder onderscheid andere Gebruikers als vrienden toe te voegen, en andere handelingen die het Bedrijf als spam heeft aangemerkt;
 8. Handelingen met het oog op verkoop, propaganda, reclame, uitnodiging of andere winstoogmerken (met uitzondering van die welke door het Bedrijf zijn toegestaan), seksuele of obscene handelingen, het uitlokken of promoten van prostitutie, het belasten, intimideren of beledigen van andere gebruikers, of het gebruiken van AZAR voor enig ander doel dan hierin voorgeschreven;
 9. Het verstrekken van voordelen aan, sympathiseren met of ondersteunen van criminele organisaties en/of antisociale groepen die zich bezighouden met terrorisme, geweld, drugs, mensenhandel, etc.;
 10. Het gebruik van AZAR voor financiële misdrijven;
 11. Het aanmoedigen van andere Gebruikers om deel te nemen aan religieuze activiteiten of zich aan te sluiten bij religieuze organisaties;
 12. Handelingen die interfereren met het server- en netwerksysteem van AZAR, handelingen waarbij AZAR illegaal wordt gemanipuleerd door gebruik te maken van bots, cheattools of andere technische middelen, handelingen waarbij opzettelijk gebruik wordt gemaakt van systeemstoringen van AZAR, handelingen waarbij oneerlijke vragen of verzoeken aan het Bedrijf worden gesteld (bijv. het buitensporig herhalen van hetzelfde onderzoek) of andere handelingen die de activiteiten van het Bedrijf of het gebruik van AZAR door andere Gebruikers belemmeren of hinderen;
 13. Het genereren van gegevens door middel van schermafbeeldingen en -opnames, foto’s, enz. tijdens het gebruik van AZAR, of het lekken van dergelijke gegenereerde gegevens naar een derde partij of het verspreiden ervan via een derde partij; behalve als u een specifieke opnamefunctie gebruikt die mogelijk door AZAR beschikbaar wordt gesteld en in dat geval op voorwaarde dat u voldoet aan de lokale wetgeving en aanvullende voorwaarden met betrekking tot een dergelijke functie. In ieder geval, wanneer u videocommunicatie met een andere Gebruiker opneemt, bent u volledig aansprakelijk voor het naleven van alle toepasselijke wetten en alle gebruiksbeperkingen die door de opgenomen Gebruiker worden verlangd. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enig gebruik van deze opnamen door een Gebruiker of een derde partij aan wie zij deze vrijgeeft.
 1. Anderen toegang geven tot AZAR met uw account door uw wachtwoord te delen of uw account aan anderen uit te lenen of toegang te krijgen tot AZAR met het account van iemand anders;
 2. AZAR gebruiken voor andere doeleinden dan het beoogde gebruik; of
 3. Het helpen bij of aanmoedigen van handelingen die vallen onder een van de hierboven genoemde handelingen, behalve onder i.
 1. U mag een andere website niet zodanig wijzigen dat ten onrechte de indruk wordt gewekt dat deze is verbonden met het Bedrijf en/of de Bedrijfseigendommen.
 2. U mag de Bedrijfseigendommen niet gebruiken of ten onrechte suggereren dat u verbonden bent met het Bedrijf en/of de Bedrijfseigendommen voor commerciële doeleinden.
 3. U zult geen gebruik maken van of toegang krijgen tot AZAR op een andere wijze dan via de door AZAR aangeboden interface.
 4. U zult het recht om AZAR te gebruiken niet ruilen voor contant geld, eigendom of andere economische voordelen anders dan toegestaan door het Bedrijf.
 5. U zult geen handelingen begaan of uitvoeren die in strijd zijn met deze Voorwaarden, de Communityrichtlijnen, enz.

3. Preventie van ongeoorloofd gebruik

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om alle wettige middelen uit te oefenen die het nodig acht om ongeautoriseerd en/of illegaal gebruik van AZAR te voorkomen, inclusief, maar niet beperkt tot, technologische beperkingen, IP-mapping, en rechtstreeks contact opnemen met uw mobiele provider.

4. Bescherming van persoonlijke informatie

Het Bedrijf streeft ernaar om uw persoonlijke gegevens te beschermen zoals bepaald door de relevante wet- en regelgeving. U kunt de meest recente versie van het Privacybeleid van het Bedrijf vinden op https://azarlive.com/home/privacy-policy.html. 

5. Feedback

Alle opmerkingen, suggesties of feedback met betrekking tot AZAR en/of de AZAR App ("Feedback") die u indient bij het Bedrijf worden eigendom van het Bedrijf. Het Bedrijf heeft het exclusieve eigendom van alle rechten op de feedback. Het Bedrijf heeft het recht om de Feedback te gebruiken voor welk commercieel of ander doel dan ook, zonder enige vergoeding aan u of enige andere persoon, en is niet verplicht om de Feedback als vertrouwelijk te behandelen. U stemt ermee in dat u geen enkel recht verkrijgt in of op AZAR en/of de AZAR App (of enige wijzigingen, aanpassingen of correcties daarvan) op grond van enige Feedback. U erkent dat het Bedrijf niet verantwoordelijk is voor welke Feedback dan ook die u indient, met inbegrip van de wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, originaliteit en auteursrechten ervan.

6. Overdracht

Het is u niet toegestaan rechten of verplichtingen uit hoofde hiervan over te dragen, aangezien uw account strikt persoonlijk is voor u. Het is het Bedrijf toegestaan, in overeenstemming met de procedures uiteengezet in relevante wet- en regelgeving, om rechten of verplichtingen hieronder of met betrekking tot de Bedrijfseigendommen over te dragen aan een derde partij. In het geval dat het Bedrijf het Bedrijf met betrekking tot AZAR overdraagt aan een filiaal, worden uw contractuele positie, rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden, en uw registratie-informatie en andere gebruikersinformatie overgedragen aan de ontvanger, en gaat u akkoord met een dergelijke overdracht. De bedrijfsoverdracht vermeld in deze paragraaf omvat niet alleen gewone bedrijfsoverdracht, maar ook afstoting en andere veranderingen van eigendom of controle.

HOOFDSTUK 5. Gebruik van de Diensten

Sectie 1. Inhoud van de Diensten

1. Algemene bepalingen

 1. U gebruikt AZAR onder uw eigen verantwoordelijkheid en bent volledig verantwoordelijk voor alle handelingen en gevolgen daarvan die zich voordoen binnen AZAR. Wanneer u een wachtwoord registreert voor het gebruik van AZAR, moet u dit strikt beheren onder uw eigen verantwoordelijkheid om misbruik te voorkomen. Het Bedrijf mag alle handelingen die worden verricht met gebruikmaking van uw geregistreerde wachtwoord als de uwe beschouwen.
 2. Het Bedrijf kan AZAR te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht om de prestaties of de veiligheid van AZAR te verbeteren, om de functies of de samenstelling ervan te wijzigen, om te voldoen aan wet- en regelgeving, of om illegale activiteiten op of misbruik van het systeem van AZAR te voorkomen. In een dergelijk geval zal in principe een voorafgaande kennisgeving worden gedaan aan de Gebruikers met betrekking tot wezenlijke veranderingen of opschortingen die nadelige gevolgen hebben voor de Gebruikers als en wanneer dit redelijkerwijs mogelijk is. Echter, als voorafgaande kennisgeving redelijkerwijs niet mogelijk is, als maatregelen nodig zijn om de veiligheid of compatibiliteit van AZAR te verbeteren, of als het nodig is voor de preventie van misbruik of naleving van wettelijke voorschriften e.d. kan een dergelijke kennisgeving achteraf worden gedaan. Indien het Bedrijf de redenen of inhoud van een wijziging e.d. niet in detail kan onthullen, zal het Bedrijf de reden daarvan toelichten. Als u niet akkoord gaat met de verandering van het geheel of een deel van AZAR, kunt u beperkt worden in het gebruik van alle of een deel van de functies.
 3. Het Bedrijf biedt aangepaste diensten en advertenties aan Gebruikers door gebruik te maken van Gebruikersinformatie zoals gegevens over het gebruik van diensten. Dit betekent dat advertenties kunnen worden opgenomen als onderdeel van AZAR dat door het Bedrijf wordt aangeboden. Het kan soms voorkomen dat u ongewenste advertenties moet bekijken in AZAR. Dergelijke advertenties dragen bij aan het vermogen van het Bedrijf om u AZAR standaard gratis aan te bieden en dient bovendien als basis voor het Bedrijf om te investeren in onderzoek en ontwikkeling om Gebruikers beter van dienst te kunnen zijn. Ondertussen kan het Bedrijf, om betere diensten te verlenen, op AZAR verschillende informatie weergeven of rechtstreeks naar de e-mailadressen van Gebruikers sturen, waaronder mededelingen met betrekking tot het gebruik van AZAR en administratieve berichten. Het Bedrijf kan ook advertenties en andere promotionele berichten op AZAR weergeven of deze berichten rechtstreeks naar de e-mailadressen van de Gebruikers sturen, indien van toepassing.  
 4. Het Bedrijf stelt alles in het werk om de gebruikers de beste dienst aan te bieden. AZAR kan echter tijdelijk onbereikbaar zijn vanwege onderhoud aan faciliteiten, geplande en/of ongeplande inspecties voor reparatie of andere substantiële redenen. In een dergelijk geval wordt dit vooraf gemeld op het AZAR-dienstenscherm, tenzij er sprake is van dringende omstandigheden, zoals het voldoen aan wettelijke vereisten of het handhaven van de dienstbeveiliging, enz.
 5. Het Bedrijf controleert uw Inhoud op verschillende manieren, inclusief geautomatiseerde en menselijke methoden, voor zover toegestaan op juridisch en technologisch gebied, om Inhoud op te sporen die in strijd is met de relevante wetten, deze Voorwaarden en/of de Gebruikersrichtlijnen, of Inhoud die ongepast en/of onfatsoenlijk is. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf alle Inhoud die u verzendt of deelt via AZAR, inclusief uw videochatscherm, kan monitoren of beoordelen.

2. Status van Gebruikers

Afhankelijk van de regio's kunnen we verschillende diensten aanbieden op basis van de status van Gebruikers in overeenstemming met ons statusbeleid. In een dergelijk geval wordt de status van de Gebruiker toegekend volgens de normen die door het Bedrijf zijn vastgesteld. Het Bedrijf kan onderscheid maken in de inhoud van de Dienst tussen Gebruikers van verschillende statussen en het Bedrijf kan deze inhoud van de Dienst naar eigen goeddunken wijzigen als gevolg van onze omstandigheden. Gedetailleerde informatie over dergelijke Diensten zal apart worden gepubliceerd in overeenstemming met de kennisgeving in deze Voorwaarden.

3. Diensten van partners

AZAR kan diensten en/of inhoud bevatten die worden geleverd door externe dienstverleners die gelieerd zijn aan het Bedrijf. De verantwoordelijkheid voor dergelijke diensten en/of inhoud ligt bij de externe dienstverleners. Daarnaast kunnen de dienstvoorwaarden van de externe dienstverleners van toepassing zijn op dergelijke diensten en/of inhoud. Raadpleeg daarom indien nodig de dienstvoorwaarden en het privacybeleid van de betreffende externe dienstverleners.

4. Reclame

Het Bedrijf kan advertenties van het Bedrijf en/of derden plaatsen binnen AZAR.

5. Definities

 1. "Gem"

Een Gem is een elektronisch token dat kan worden gebruikt om items te verwerven binnen AZAR. De eenheden, betaalmethoden en andere voorwaarden voor het toekennen van Gems worden bepaald door het Bedrijf en gepubliceerd op AZAR.

 1. "Item"

Items zijn virtuele goederen of geschenken die u kunt kopen en gebruiken in Azar Live. U kunt Items bezitten of versturen naar andere Gebruikers binnen AZAR Live. U kunt een Item kopen binnen AZAR, inclusief AZAR Live. Items kunnen worden omgezet in Stars volgens de omrekeningskoersen en het beleid dat apart wordt aangekondigd door het Bedrijf in AZAR Live.

 1. "Ster"

Gebruikers kunnen Stars verzamelen op basis van hun algemene activiteiten binnen AZAR Live.      Het Bedrijf kan gebruikers bepaalde voordelen bieden in verband met Stars, via hun deelname aan het AZAR Live-beloningsprogramma. Raadpleeg het AZAR Live Rewards Program Policy (link) voor meer informatie.     .

6. Gepersonaliseerde Dienst in de Lounge

Het Bedrijf helpt u bij het matchen en communiceren met andere gebruikers die interessant voor u kunnen zijn. Het Bedrijf gebruikt de informatie over uw in-app-activiteiten (bijvoorbeeld likes die u naar andere gebruikers in de Lounge heeft gestuurd) om u een dergelijk aanbod te doen (bijvoorbeeld suggesties voor andere gebruikers met wie u mogelijk wilt praten). U gaat ermee akkoord dat de gebruiker die het Bedrijf via de gepersonaliseerde Dienst voorstelt, chatbots met kunstmatige intelligentie kunnen zijn.

Sectie 2. Op kosten gebaseerde Diensten

1. Inkoop van op kosten gebaseerde Diensten

 1. Abonnementsdiensten

Het Bedrijf kan in Azar een abonnementsdienst of -optie aanbieden, die kan bestaan uit kortingen voor een bepaalde duur van de verbintenisperiode, levering van bonus-Gems, Items, beloningen of andere voordelen voor een overeenkomstige prijs ("Abonnementsdiensten").

Verlenging en annulering van abonnementsdiensten

Abonnementsdiensten worden elke maand automatisch verlengd.  Indien u het abonnement niet wenst te verlengen, dient u uw Abonnementsdiensten vierentwintig (24) uur voor het aflopen van uw huidige abonnementsperiode op te zeggen. Voor het opzeggen van Abonnementsdiensten hebben wij niet de mogelijkheid om automatische verlengingen voor aankopen voor u te annuleren. Volg de onderstaande stappen voor het annuleren van automatische verlenging.

Android:

 (1) Start de Google Play Store-app.

 (2) Tik op Menu en vervolgens op Abonnementen.

 (3) Tik op de app van het abonnement dat u wilt opzeggen en tik vervolgens op Abonnement opzeggen.

Apple/iOS App Store:

 (1) Ga naar Instellingen en vervolgens iTunes & App Store.

 (2) Tik op uw Apple ID. Mogelijk moet u zich aanmelden of Touch ID of Face ID gebruiken.

 (3) Tik op Abonnementen.

 (4) Tik op het abonnement dat u wilt beheren.

 (5) Gebruik de opties om uw abonnement te beheren.

Wijzigingen in abonnementsdiensten

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Abonnementsdiensten op te schorten of te wijzigen met inachtneming van een redelijke voorafgaande kennisgeving. Daarnaast worden wijzigingen in de Abonnementsdiensten die ongunstig zijn voor de Gebruikers ten minste dertig (30) dagen nadat het Bedrijf de Gebruikers van deze wijziging in kennis heeft gesteld van kracht, zodat de Gebruikers de verlenging kunnen opzeggen voordat de nieuwe wijzigingen van kracht worden.

Uw voortgezette gebruik van de gewijzigde Abonnementsdiensten houdt in dat u deze wijziging aanvaardt en daarmee akkoord gaat.

 1. Gems     

Gems worden toegekend aan Gebruikers door middel van aankoop binnen AZAR, promoties of andere methoden aangewezen door het Bedrijf. Het Bedrijf bepaalt en toont op AZAR de aankoopeenheden van Gems, betalingsmethoden en andere voorwaarden voor het toekennen van Gems.    

 1. Betaling van kosten

Indien u Abonnementsdiensten, Gems en/of andere op kosten gebaseerde Diensten (gezamenlijk "Producten") aanschaft, gaat u hierbij akkoord met betaling van alle kosten ten laste van uw account, inclusief belastingen en vergoedingen die op het Bedrijf en u van toepassing zijn.

U stemt ermee in zich te houden aan alle relevante dienstvoorwaarden van de Applicatiewinkel(s) en alle daaruit voortvloeiende contractuele verplichtingen na te komen.

U stemt ermee in dat indien u Producten koopt via een Applicatiewinkel, alle vragen, problemen en/of klachten in verband met betalingen worden afgehandeld in overeenstemming met de dienstvoorwaarden van de desbetreffende Applicatiewinkel voor betalingsverwerking. Het Bedrijf is niet bevoegd om tussenbeide te komen met betrekking tot het voorgaande en zal in geen geval enige verantwoordelijkheid dragen in verband daarmee.

Het Bedrijf kan de instellingen van uw Apparaat niet wijzigen. Als u, op basis van uw eigen oordeel, Producten koopt door eenvoudige betalingsfuncties in te stellen zonder verificatieprocedures op uw Apparaat, kan het Bedrijf niet betrokken zijn bij dit proces en kan het Bedrijf hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn als u het Bedrijf rechtstreeks met uw betaalmethode betaalt.

Indien u het Bedrijf rechtstreeks betaalt, kan het Bedrijf eventuele factureringsfouten of vergissingen corrigeren, zelfs indien het Bedrijf reeds om betaling heeft verzocht of deze heeft ontvangen. Indien u een terugboeking initieert of anderszins een met uw betaalmethode verrichte betaling ongedaan maakt, kan het Bedrijf naar eigen goeddunken uw Abonnementsdiensten en/of uw account onmiddellijk beëindigen.

Indien een betaling niet succesvol wordt afgewikkeld, als gevolg van de vervaldatum, onvoldoende saldo of anderszins, en u de gegevens van uw betaalmethode niet wijzigt of uw Abonnementsdiensten beëindigt of opzegt, blijft u verantwoordelijk voor eventuele niet-geïnde bedragen en machtigt u het Bedrijf om de betaalmethode te blijven factureren, zoals deze kan worden bijgewerkt. Dit kan leiden tot een wijziging van de factureringsdatums voor uw betalingen. Daarnaast machtigt u ons om bijgewerkte of vervangende vervaldata en kaartnummers voor uw creditcard of bankpas te verkrijgen, zoals verstrekt door de uitgever van uw creditcard of bankpas. De voorwaarden van uw betaling zijn gebaseerd op uw betaalmethode en kunnen worden bepaald door overeenkomsten tussen u en de financiële instelling, creditcarduitgever of andere aanbieder van de door u gekozen betaalmethode.

Als u buiten de Republiek Korea woont, gaat u ermee akkoord dat uw betaling aan het Bedrijf via MTCH Technology Services Limited verloopt.

 1. Aansprakelijkheid voor betaling met behulp van betalingsmethoden van derden

U bent verantwoordelijk voor alle claims die ontstaan in verband met uw account, tenzij Producten worden gekocht als gevolg van het lekken van uw persoonlijke gegevens door opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van het Bedrijf.

Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aankopen door derden als gevolg van diefstal van uw naam of persoonlijke gegevens, met inbegrip van aankopen door derden als gevolg van uw onzorgvuldige onthulling van uw gegevens of het niet gebruiken van de wachtwoordinstellingsfuncties van uw Apparaat of de Applicatiewinkel(s).

Wees voorzichtig en sta niet toe dat uw kennissen, kinderen of familieleden uw Apparaat gebruiken om Producten te kopen. Tenzij anders bepaald in de toepasselijke wetgeving, bent u aansprakelijk voor de betaling van, en aanvaardt het Bedrijf geen aansprakelijkheid voor, de aankoop van Producten door een van uw kennissen, kinderen of familieleden zonder uw toestemming of tegen uw wil.

2. Gebruiksperiode, uitwisseling en overdracht van Producten

 1. Gebruiksperiode

Producten kunnen 5 jaar vanaf de aankoopdatum worden gebruikt en vervallen 5 jaar na de aankoopdatum. De periode waarin een Gebruiker Gems kan gebruiken die op een andere manier dan door aankoop zijn verkregen, is echter onderhevig aan de voorwaarden van het Bedrijf.

 1. Uitwisseling van Producten

Producten als een forfaitaire Dienst of Item kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld, eigendom en economische voordelen anders dan Diensten of Inhoud aangewezen door het Bedrijf. Gebruiksvoorwaarden die vereist zijn voor het omwisselen van Diensten of Inhoud worden bepaald door het Bedrijf en gepubliceerd op AZAR.

 1. Overdracht van Producten

Een Product kan alleen worden gebruikt op de account waar het is gekocht en kan niet worden overgezet naar een andere account op een andere door het Bedrijf erkende methode.

3. Terugbetalingen

Tenzij anders gespecificeerd in deze Voorwaarden of vereist onder de toepasselijke wetgeving, kunnen Producten, met inbegrip van het volgende, in geen geval worden gerestitueerd na aankoop:

 1. Producten die in het bezit zijn van Gebruikers wier gebruik van AZAR is opgeschort vanwege een overtreding van deze Voorwaarden of illegale handelingen;
 2. Producten die geheel of gedeeltelijk zijn gebruikt (gedeeltelijk gebruikte pakketproducten); op voorwaarde dat als ondanks dit artikel een terugbetaling voor de gehele of gedeeltelijk gebruikte Producten plaatsvindt, het aantal Producten dat gelijk is aan de waarde van het gebruikte gedeelte, kan worden afgetrokken van de Producten die u in uw bezit heeft;  
 3. Producten die meer dan vijf (5) jaar geleden zijn gekocht;
 4. Producten die één (1) jaar na uw laatste gebruik van AZAR resteren    
 5. Producten die in het bezit zijn van Gebruikers die het gebruik van AZAR hebben beëindigd of de AZAR App hebben verwijderd;
 6. Producten die door derden zijn gekocht als gevolg van diefstal of verlies van het Apparaat of veroorzaakt door uw onzorgvuldigheid, inclusief de situatie zoals uiteengezet in artikel 1 (d), sectie 2, hoofdstuk 5; en
 7. Producten die zijn gekocht door gebruikers die toegang hebben gehad tot AZAR in strijd met punt (xiv), artikel 2 (d), hoofdstuk 4 van deze voorwaarden[Link].

U kunt toekomstige Abonnementsdiensten te allen tijde beëindigen. Wij wijzen u erop dat indien u ervoor kiest uw Abonnementsdiensten binnen veertien (14) dagen na de datum waarop uw abonnementsperiode is ingegaan op te zeggen, kosten in rekening worden gebracht die evenredig zijn aan de verstreken abonnementsperiode en kosten die op het moment van betaling in rekening zijn gebracht (met inbegrip van vergoedingen voor betalingsverwerkers, vergoedingen voor Google Play en App Store en andere vergoedingen van derden die op het moment van betaling naar behoren in rekening zijn gebracht). Bovendien kunnen, indien u op het moment van annulering al Producten hebt gebruikt die u als onderdeel van de Abonnementsdiensten hebt ontvangen (met inbegrip van Gems en/of Items die als gratis geschenk voor Abonnementsdiensten worden verstrekt), de kosten voor die gebruikte Producten in mindering worden gebracht op het bedrag dat aan u wordt gerestitueerd. Wanneer Abonnementsdiensten rechtsgeldig zijn opgezegd, kunnen Producten die als onderdeel van deze Abonnementsdiensten zijn verstrekt door het Bedrijf worden teruggevorderd.

Daarnaast zullen restituties voor alle Producten zoals toegestaan onder de toepasselijke wetgeving van uw rechtsgebied worden verwerkt, en kunnen deze worden beperkt, in overeenstemming met het restitutiebeleid van de derde partij die de betalingsverwerkingsdiensten aanbiedt (de Applicatiewinkel(s)). Als u in de EU woont, hebt u recht op een wettelijk herroepingsrecht van 14 dagen onder de toepasselijke wetgeving. Daarom raden wij u aan de respectieve bepalingen en beleidsregels voor restitutie van dergelijke derden te controleren.

4. Minderjarigen

Als een Gebruiker minderjarig is (Republiek Korea: jonger dan negentien (19) jaar) of een persoon met beperkte competentie zoals wettelijk bepaald, is de toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger van de Gebruiker vereist om Producten te kopen. Als een minderjarige een Product koopt zonder de toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger, kan de minderjarige en/of wettelijke vertegenwoordiger de aankoop annuleren. Echter, als de aankoop van een minderjarige wordt gedaan binnen het bereik van beschikbare eigendommen die door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger zijn toegestaan, of als de minderjarige fraudeert, zoals door het gebruiken van betalingsgegevens van een volwassene zonder toestemming, om het Bedrijf te laten geloven dat hij/zij niet minderjarig is, kan een dergelijke aankoop niet worden geannuleerd, zelfs als deze is gedaan zonder toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger.

HOOFDSTUK 6. AZAR LIVE

Het Bedrijf biedt de AZAR Live-livestreamingdienst ("AZAR Live") als onderdeel van AZAR, die kan worden ingebed in andere apps of platforms. Dit hoofdstuk is van toepassing op uw gebruik van AZAR Live.

1. Gebruik van AZAR Live

 1. AZAR Live is mogelijk niet beschikbaar in bepaalde landen of gebieden. Dit hoofdstuk is niet van toepassing waar deze functie niet beschikbaar is.
 2. AZAR Live is voor gebruikers van AZAR van 18 jaar of ouder (Republiek Korea: 19 jaar). Een poging tot toegang of gebruik van AZAR Live door een persoon jonger dan 18 jaar is strikt verboden en wordt beschouwd als een ernstige schending van deze voorwaarden.

2. Hosten van en deelnemen aan live-uitzendingen

 1. In AZAR Live kunt u de host van een uitzending zijn (hierna te noemen "host") of u kunt inhoud creëren, verzenden of delen als assistent van een uitzending (hierna te noemen "gast") of een kijker.
 2. Een host kan maximaal drie managers (hierna "Manager" genoemd) aanwijzen in de uitzending die hij of zij host.
 3. Inhoud gemaakt, verzonden of gedeeld binnen AZAR Live mag niet in strijd zijn met relevante wetten, deze Voorwaarden of de Gebruikersrichtlijnen.

3. Items schenken

 1. Gebruikers kunnen Items cadeau sturen of ontvangen van andere Gebruikers die deelnemen aan een uitzending binnen AZAR Live. Echter, als een Gebruiker valt onder artikel 2 (a), hoofdstuk 8, kan het schenken van Items aan de Gebruiker worden beperkt.
 2. Houd er rekening mee dat zodra u een Item aan een andere Gebruiker schenkt binnen AZAR Live, het gebruik van de Gems die nodig waren voor het schenken is voltooid. Daarom ontvangt u geen terugbetaling voor Items die gebruikt zijn om geschenken te versturen of voor geschenken die door het Bedrijf naar andere Gebruikers op Azar Live zijn verstuurd.
 3. Het Bedrijf kan het Item dat u al hebt geschonken niet annuleren, bij afwezigheid van toepasselijke wetgeving, een definitieve rechterlijke uitspraak of een soortgelijke beslissing, en draagt geen verantwoordelijkheid in verband hiermee.

4. Beloningen

Gebruikers kunnen beloningen ontvangen door deel te nemen aan het AZAR Live-beloningsprogramma.      Voor niet-ingezetenen van de Republiek Korea regelt het Azar Rewards Program Policy (link) uw deelname aan het AZAR Live-beloningsprogramma. (Als u een inwoner bent van de Republiek Korea, is uw deelname aan het AZAR Live-beloningsprogramma onderworpen aan deze versie van het AZAR-beloningsprogrammabeleid) (link).           

5. Verwerking en gebruik van inhoud

 1. AZAR LIVE
 1. Indien u video, audio (bijv. muziek of andere geluiden), afbeeldingen, foto's, tekst (bijv. dialogen, commentaren en scripts), branding (bijv, merknamen, handelsmerken, dienstmerken of logo's), interactieve functies, software, statistieken en andere soorten materialen (gezamenlijk "AZAR Live-inhoud") op AZAR, verleent u hierbij aan het Bedrijf en haar filialen een niet-exclusieve, onbeperkte, royaltyvrije, wereldwijde, sublicentieerbare en overdraagbare licentie met betrekking tot dergelijke AZAR Live-inhoud.
 2. U gaat ermee akkoord dat geregistreerde en niet-geregistreerde Gebruikers van AZAR uw AZAR Live-inhoud kunnen bekijken. Als u niet akkoord gaat met het bovenstaande, beëindig dan onmiddellijk uw gebruik van AZAR. Het Bedrijf en/of haar filialen mogen uw AZAR Live-inhoud gebruiken, hosten, opslaan, reproduceren, wijzigen, bewerken, aanpassen, verwerken, weergeven, uitzenden, distribueren, verhuren, publiekelijk uitzenden of anderszins gebruiken of afgeleide werken maken van uw AZAR Live-inhoud in overeenstemming met de bovenstaande licentie. U kunt AZAR Live-inhoud die wordt weergegeven op Azar individueel of in bulk verwijderen door uw account te verwijderen. Daarnaast, zodat het Bedrijf ongeautoriseerd gebruik van uw AZAR Live-inhoud buiten AZAR kan voorkomen, machtigt u het Bedrijf om namens u op te treden met betrekking tot inbreukmakend gebruik van uw AZAR Live-inhoud van AZAR door andere Gebruikers of derden. De licentie van het Bedrijf en haar filialen op uw AZAR Live-inhoud wordt gebruikt voor de beperkte doeleinden van het exploiteren, ontwikkelen, aanbieden, verbeteren en promoten van AZAR en het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe diensten van het Bedrijf voor zover dit gebruik geen inbreuk maakt op uw privacy in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.
 1. Verantwoordelijkheid van de operator van AZAR Live-inhoud
 1. Voor de AZAR Live-inhoud verzonden of gedeeld via AZAR Live, draagt de Gebruiker die de AZAR Live-inhoud heeft gecreëerd, verzonden of gedeeld de volledige verantwoordelijkheid. Het Bedrijf draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de AZAR Live-inhoud gecreëerd, verzonden of gedeeld via AZAR Live zonder betrokkenheid van het Bedrijf, tenzij anders bepaald door de wet.
 2. Als u royalty's, vergoedingen of andere kosten moet betalen aan een derde partij als gevolg van uw AZAR Live-inhoud, bent u volledig verantwoordelijk voor de betaling.
 3. Met betrekking tot uw AZAR Live-inhoud, moet u het volgende garanderen voor het gebruik van AZAR Live. In geval van schending van een van de volgende punten, kunt u worden onderworpen aan schorsing of beëindiging van uw account. U kunt ook aansprakelijk worden gesteld voor civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid dienovereenkomstig, en het Bedrijf kan actie ondernemen tegen u voor zover toegestaan door de wet om de daaruit voortvloeiende schade aan derden of het Bedrijf te minimaliseren.
 1. U bent de enige maker of rechtmatige eigenaar van de AZAR Live-inhoud, of heeft rechtmatige autoriteit over de overdracht en het gebruik van de AZAR Live-inhoud.
 2. De AZAR Live-inhoud die u verstuurt, deelt of weergeeft a) bevat geen informatie met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, handelsgeheimen of persoonlijke informatie van een derde partij, en b) maakt geen inbreuk op of schaadt geen persoonlijke rechten, intellectuele eigendomsrechten, eigendomsrechten of andere rechten van een derde partij.
 1. Zorgplicht bij het gebruik van de AZAR Live-inhoud

Ondanks de inspanningen onder artikel 1(e), sectie 1, hoofdstuk 5 van deze Voorwaarden, is het fysiek onmogelijk voor het Bedrijf om alle AZAR Live-inhoud te controleren die Gebruikers tegenkomen tijdens het gebruik van AZAR Live. Daarom dient u zich volledig bewust te zijn van het risico dat u AZAR Live-inhoud tegenkomt die beledigend of obsceen kan zijn, of ongemak kan veroorzaken tijdens het gebruik van AZAR Live. Het Bedrijf draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de AZAR Live-inhoud gecreëerd, verzonden of gedeeld via AZAR Live zonder betrokkenheid van het Bedrijf, tenzij anders bepaald door de wet. U zult het Bedrijf niet betrekken bij claims of geschillen die voortvloeien uit dergelijke AZAR Live-inhoud en u kunt melding maken bij het Bedrijf van dergelijke AZAR Live-inhoud zodra u zich bewust wordt van dergelijke AZAR Live-inhoud.

6. Beperkingen op het gebruik van Azar Live, zoals live-uitzendingen

Wanneer een host artikel 2, hoofdstuk 4 van deze Voorwaarden overtreedt of een onwettige handeling begaat, zoals onrechtmatig kopiëren, onrechtmatig gebruik van andermans naam, frauduleus gebruik van een creditcard, fraude, laster, of overtreding van de Wet op seksueel geweldsmisdrijf of de Wet op de bescherming van kinderen en jongeren tegen zedendelicten, kan het Bedrijf, op basis van haar oordeel, de bevoegdheid van de Gebruiker om als presentator een live-uitzending te verzorgen, beperken of verwijderen. Behalve wanneer kennisgeving niet is toegestaan door de wet (bijvoorbeeld wanneer de handeling van kennisgeving leidt tot overtreding van de wet of regelgevende regels, of obstructie van het onderzoek van een regelgevende instantie) of redelijkerwijs schade zou kunnen toebrengen aan een Gebruiker, derde partij of het Bedrijf (bijvoorbeeld het schaden van het beveiligingssysteem van AZAR), zal het Bedrijf de betreffende Gebruiker onverwijld op de hoogte stellen.

 

HOOFDSTUK 7. Derden met betrekking tot het gebruik van de Diensten

1. Bevoegdheid om bandbreedte en apparatuur te gebruiken

 1. Als uw gebruik van AZAR afhankelijk is van het gebruik van bandbreedte in eigendom of beheer van een derde partij, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u toestemming moet verkrijgen van de betreffende derde partij voor dergelijk gebruik en dat het Bedrijf op geen enkele wijze aansprakelijk is met betrekking tot het voorgaande.
 2. U moet eigenaar zijn van of het wettelijke recht hebben om het gebruik te controleren van het Apparaat waarop u de AZAR App downloadt en/of via welke u toegang heeft tot de website die AZAR aanbiedt. U moet de AZAR App en gerelateerde persoonlijke informatie van het Apparaat verwijderen als u van plan bent om te verkopen, over te dragen of anderszins niet langer het wettelijke recht heeft om het gebruik van het Apparaat te controleren.  U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele problemen die kunnen voortvloeien uit uw nalatigheid om hetzelfde te verwijderen.

2. Gebruik van software van derden

Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op uw gebruik van software of technologie van derden die is opgenomen in AZAR.

3. Geen toegang tot noodcommunicatiediensten

AZAR is geen gewone telecommunicatiedienst zoals geclassificeerd onder de relevante wetgeving. Daarom, vanwege fysieke beperkingen, ondersteunt of levert het Bedrijf geen noodoproepdiensten naar medische instellingen, wetshandhavingsinstanties, enz. voor de Gebruikers. Let op: AZAR is geen vervanging voor uw primaire telefoondienst.

4. Kosten van derden

Als u uw eigen sms-applicatie gebruikt om berichten of uitnodigingen af te leveren aan mensen die geen geregistreerde Gebruikers van AZAR zijn en met wie u wenst te communiceren, kan de derde partij die dergelijke sms-diensten levert u extra kosten in rekening brengen voor dergelijk gebruik.

5. Websites, producten en diensten van derden

AZAR kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites en/of diensten van derden (gezamenlijk "Referentiewebsites") uitsluitend voor het gemak van de Gebruikers. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor verklaringen en/of garanties met betrekking tot dergelijke Referentiewebsites, en TOEGANG EN GEBRUIK VAN REFERENTIEWEBSITES IS ALLEEN OP UW EIGEN RISICO. Wij raden u aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle Referentiewebsites die u bezoekt. Daarnaast is uw correspondentie of zakelijke omgang met adverteerders op of via Referentiewebsites uitsluitend tussen u en deze adverteerder.

HOOFDSTUK 8. Beëindiging van de Dienst en gebruiksbeperkingen

1. Beëindiging van Dienst en terugtrekking door u

 1. Om uw gebruik van de Dienst te beëindigen, kunt u uw account verwijderen via "Over Azar > Account verwijderen" in de Instellingen. Indien u uw abonnement niet wenst te verlengen, dient u uw Abonnementsdiensten vierentwintig (24) uur voor het aflopen van uw huidige abonnementsperiode op te zeggen. Elke aansprakelijkheid die ontstaat als gevolg van uw nalatigheid om dit te doen, valt uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid. Houd er rekening mee dat het als beëindiging van de Dienst door u wordt beschouwd als u probeert in te loggen vanaf een ander apparaat met hetzelfde telefoonnummer of in te loggen met hetzelfde telefoonnummer dat u aanvankelijk gebruikte toen u zich voor het eerst aanmeldde na het verwijderen en opnieuw installeren van de Dienst-app op iOS (Apple), op voorwaarde dat er geen e-mailadres aan het account is gekoppeld.

2. Beperking of beëindiging van de Dienst door het Bedrijf

 1. Als het Bedrijf vaststelt dat een van de volgende situaties zich heeft voorgedaan, of dat er voldoende waarschijnlijkheid is dat deze situatie zich voordoet, kan het Bedrijf uw gebruik van AZAR beperken en/of uw account tijdelijk of permanent opschorten door de ontvangst van geschenken te beperken op grond van artikel 3, hoofdstuk 6 of door te weigeren de inkomsten te betalen op grond van artikel 4, hoofdstuk 6. Om de diensten van de filialen van het Bedrijf veiliger te maken, kan de informatie van geblokkeerde gebruikers worden gedeeld binnen onze filialen om ons en de platforms van de filialen in staat te stellen de nodige acties te ondernemen tegen onveilige gebruikers, waaronder het beëindigen van hun account en/of het voorkomen dat ze een account aanmaken. Tenzij toepasselijke wetgeving anders bepaalt, is het Bedrijf niet aansprakelijk met betrekking tot een dergelijke beperking en beëindiging van de Dienst:
 1. Als u een van de verboden handelingen begaat op grond van artikel 2, hoofdstuk 4;
 2. Als een aankoop van Producten is geannuleerd op grond van artikel 4, sectie 2, hoofdstuk 5;
 3. Als er een onderzoek tegen u wordt gestart met betrekking tot het gebruik van AZAR;
 4. Als iemand die niet in aanmerking komt of niet bevoegd is om Azar te gebruiken onder deze Voorwaarden, Azar gebruikt; of
 5. Als het Bedrijf redelijkerwijs van mening is dat u anderszins een handeling heeft begaan die immoreel is in het licht van maatschappelijke normen.
 1. Behalve wanneer kennisgeving niet is toegestaan door de wet (bijvoorbeeld wanneer de handeling van kennisgeving leidt tot overtreding van de wet of regelgevende regels, of obstructie van het onderzoek van een regelgevende instantie) of redelijkerwijs schade zou kunnen toebrengen aan een Gebruiker, derde partij of het Bedrijf (bijvoorbeeld het schaden van het beveiligingssysteem van AZAR), zal het Bedrijf de betreffende Gebruiker onverwijld op de hoogte stellen.
 2. Het Bedrijf kan uw accountinformatie verwijderen na voorafgaande kennisgeving aan u, wat kan resulteren in beëindiging van de Gebruiksovereenkomst met betrekking tot AZAR, indien u niet heeft ingelogd op of toegang heeft gehad tot AZAR voor een periode die is gespecificeerd onder relevante wet- en regelgeving, deze Voorwaarden, of het afzonderlijke operationele beleid van het Bedrijf met betrekking tot AZAR. U heeft geen geldig e-mailadres aan het Bedrijf verstrekt op het moment van registratie voor het dienstlidmaatschap), kan uw account zonder kennisgeving worden verwijderd.
 3. U of uw wettige vertegenwoordiger ("Aanvrager verwijdering inhoud") kan het Bedrijf verzoeken om inhoud te verwijderen die door andere gebruikers wordt weergegeven op AZAR en die uw rechten schendt, inclusief publieke bekendheid (of eer), of privacy, door het Bedrijf het bewijs van een dergelijke schending te leveren. Als het Bedrijf niet in staat is om vast te stellen of de betreffende inhoud uw rechten schendt, of als er een geschil tussen de partijen wordt verwacht, kan het Bedrijf tijdelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat iemand toegang heeft tot dergelijke inhoud ("tijdelijke maatregelen") voor maximaal dertig (30) dagen.
 4. Als het Bedrijf tijdelijke maatregelen neemt tegen eender welke inhoud onder Paragraaf (d) hierboven, kan de uploader van dergelijke inhoud verzoeken om de inhoud terug te geven aan het Bedrijf ("Bezwaar tegen verwijdering") tijdens de duur van de tijdelijke maatregelen. Het Bedrijf kan maatregelen nemen in overeenstemming met de overeenkomst tussen de partijen, de gerechtelijke uitspraak, het administratieve bevel of een andere beslissing van de betreffende overheidsinstanties die aan het Bedrijf is voorgelegd. Als er geen klacht tegen verwijdering wordt ingediend bij het Bedrijf, kan het Bedrijf de betreffende inhoud verwijderen nadat de termijn van tijdelijke maatregelen is verstreken.
 5. Het Bedrijf kan naar eigen goeddunken tijdelijke maatregelen nemen zonder verzoek van een gebruiker onder paragraaf (d) hierboven of een melding van een derde partij als het Bedrijf vaststelt dat de inhoud de rechten, privacy of roem (eer) van een gebruiker of een derde partij schendt. In een dergelijk geval worden de tijdelijke maatregelen genomen in overeenstemming met de procedures in paragraaf (d) en (e).  

HOOFDSTUK 9. Vrijwaring en garantieverklaringen

1. VRIJWARING

U GAAT ER HIERBIJ MEE AKKOORD HET BEDRIJF, ZIJN LICENTIEGEVERS, PARTNERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AANNEMERS EN LEVERANCIERS (GEZAMENLIJK "DE BEDRIJFSPARTIJEN") SCHADELOOS TE STELLEN, TE VERDEDIGEN EN TE VRIJWAREN TEGEN ALLE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT CLAIMS EN/OF ACTIES VAN DERDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, REDELIJKE ADVOCAATKOSTEN, IN VERBAND MET OF ALS GEVOLG VAN (i) UW SCHENDING OF SCHENDING VAN ELKE BEPALING VAN DEZE VOORWAARDEN OF ELKE TOEPASSELIJKE WET OF REGELGEVING, (ii) UW SCHENDING VAN ELKE RECHTEN VAN ELKE DERDEN, (iii) UW GEBRUIK VAN AZAR EN/OF DE ONDERNEMINGSACTIVITEITEN VOOR EEN ONGESCHIKT DOEL, (iv) ELK GESCHIL MET ANDERE GEBRUIKERS ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN AZAR EN/OF ONDERNEMINGSACTIVITEITEN, OF (v) ELKE BELASTINGEN EN VERGOEDINGEN IN VERBAND MET UW AANKOOP IN VERBAND MET AZAR. De Bedrijfspartijen behouden zich het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak waarvoor u de Bedrijfspartijen schadeloos moet stellen. U stemt ermee in geen enkele zaak te schikken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, en elke schikking uitgevoerd zonder dergelijke toestemming van het Bedrijf zal nietig zijn tegen de Bedrijfspartijen.

2. GARANTIEVERKLARINGEN

 1. AZAR wordt u aangeboden "AS IS" en "AS AVAILABLE" zonder garanties. Het Bedrijf wijst hierbij alle garanties, voorwaarden of condities af, expliciet of impliciet, feitelijk of van rechtswege, wettelijk of anderszins, inclusief, zonder beperking, garanties, voorwaarden of condities van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, bevredigende kwaliteit, overeenstemming met beschrijving, titel, niet-inbreuk en nauwkeurigheid van gegenereerde informatie.
 2. DIENOVEREENKOMSTIG ERKENT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT HET BEDRIJF GEEN AANSPRAKELIJKHEID HEEFT IN VERBAND MET OF VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN AZAR, TENZIJ ANDERS BEPAALD DOOR DE WET. U kunt eventuele problemen oplossen door uw account te sluiten en de AZAR App van uw Apparaat te verwijderen of uw gebruik ervan te staken.
 3. HET BEDRIJF GARANDEERT NIET, EXPLICIET OF IMPLICIET, DAT AZAR EN/OF DE AZAR APP ZONDER WERKELIJKE EN/OF WETTELIJKE GEBREKEN ZIJN (INCLUSIEF GEBREKEN MET BETREKKING TOT VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, GELDIGHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VEILIGHEID, FOUTEN EN BUGS, EN NIET-INBREUK). Het Bedrijf is op geen enkele wijze aansprakelijk om dergelijke gebreken te verwijderen of te corrigeren en AZAR aan u te leveren.
 4. HET BEDRIJF GARANDEERT NIET DAT DE INHOUD WEERGEGEVEN OF VERZONDEN OP OF VIA AZAR EN/OF DE AZAR APP ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN, VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN ZAL ZIJN, EN GARANDEERT NIET DAT EEN VAN DE VOORGAANDE ZAL WORDEN GECORRIGEERD.

3. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 1. MET UITZONDERING VAN DIRECTE SCHADE VEROORZAAKT DOOR OPZETTELIJK WANGEDRAG OF GROVE NALATIGHEID VAN HET BEDRIJF, ZAL HET BEDRIJF IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE, VOOR ENIG VERLIES, AANSPRAKELIJKHEID, CLAIMS OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ DIRECT, INDIRECT, INCIDENTEEL, GEVOLGSCHADE, SPECIAAL OF BESTRAFFEND, OF VOOR VERLIES VAN INKOMSTEN OF WINST, VERLIES VAN ZAKEN, OF ENIGE ANDERE SCHADE, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN AZAR EN/OF DE AZAR APP. HET BOVENSTAANDE IS OOK VAN TOEPASSING INDIEN DE ONDERNEMING VOORAF OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID DAARVAN. In het geval dat het Bedrijf aansprakelijk is voor schade met betrekking tot de aankoop van Producten door u, zoals wanneer het Product is aangekocht als gevolg van het uitlekken van uw persoonlijke gegevens door opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van het Bedrijf, ZAL HET BEDRAG VAN DE SCHADE BEPERKT ZIJN TOT DE AANKOOPPRIJS VAN HET AANGEKOCHTE PRODUCT, GETROKKEN DOOR UW INDIENING VAN BEWIJSSTUKKEN.
 2. BIJ AFWEZIGHEID VAN OPZETTELIJK WANGEDRAG OF GROVE NALATIGHEID VAN HET BEDRIJF, IS HET BEDRIJF NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR ANDERE GEBRUIKERS EN/OF DERDEN, inclusief (i) persoonlijke schade als gevolg van uw toegang tot en/of gebruik van AZAR; (ii) schade veroorzaakt door illegale toegang en/of gebruik van de server van het Bedrijf door derden; (iii) schade veroorzaakt door onderbreking van de transmissie van en naar de server van het Bedrijf door een derde partij; (iv) schade veroorzaakt door de transmissie of verspreiding van kwaadaardige programma's door een derde partij; (v) schade veroorzaakt door weglating of vernietiging van verzonden gegevens; en (vi) laster.

4. BASIS VAN DE OVEREENKOMST

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET BEDRIJF HAAR SOFTWARE EN DIENSTEN HEEFT AANGEBODEN EN HAAR PRIJZEN HEEFT VASTGESTELD OP BASIS VAN DE HIERIN UITEENGEZETTE AFWIJZING VAN GARANTIE (ARTIKEL 2, HOOFDSTUK 9) EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN (ARTIKEL 3, HOOFDSTUK 9).

5. Vrijstelling

Het niet uitoefenen of afdwingen door het Bedrijf van een recht of bepaling van deze Voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Een verklaring van afstand van een bepaling van deze Voorwaarden is alleen van kracht indien deze schriftelijk is opgesteld en ondertekend door het Bedrijf.

HOOFDSTUK 10. Interpretatie van voorwaarden, toepasselijk recht en geschillenbeslechting

1. Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden vertegenwoordigen de volledige overeenkomst met betrekking tot de zaken die tussen het Bedrijf en u worden besproken. Als een bepaling van deze Voorwaarden onafdwingbaar wordt geacht, wordt deze bepaling alleen gewijzigd voor zover dit nodig is om deze afdwingbaar te maken en heeft dit geen invloed op de afdwingbaarheid of geldigheid van de overige bepalingen, die volledig van kracht blijven.

2. Koppen

De verwijzingen naar koppen in deze Voorwaarden dienen uitsluitend voor het gemak, maken geen deel uit van deze Voorwaarden en worden niet geacht de bepalingen hiervan te beperken of te beïnvloeden.

3. Dwangmaatregelen, enz.

U erkent dat de verplichtingen die u hieronder bent aangegaan ten opzichte van het Bedrijf van unieke en onvervangbare aard zijn. Uw schending van dergelijke verplichtingen kan onherstelbare schade toebrengen aan het Bedrijf, die niet kan worden vervangen door een geldelijke schadevergoeding alleen, en dus heeft het Bedrijf recht op een voorlopige voorziening of een andere billijke tegemoetkoming (zonder de verplichting om een borg of borg te stellen) in het geval van een schending of vervroegde schending door u.

4. Interpretatie

Deze Voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in het Koreaans. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Koreaanse en vertaalde versie van deze Voorwaarden, prevaleert de interpretatie volgens de Koreaanse versie.

5. Toepasselijk recht en jurisdictie

In principe zijn deze Voorwaarden onderworpen aan de wetten van de Republiek Korea en stemt u in met en gaat u akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbank van het district Seoul Central met betrekking tot geschillen in verband met deze Voorwaarden. Indien de wetten van het land waarin u woont echter anders bepalen met betrekking tot de interpretatie van deze Voorwaarden en de jurisdictie, dan is deze wetgeving van toepassing.

Aanvullende informatie: Om informatie of technische ondersteuning voor AZAR te ontvangen, kunt u mailen naar [email protected]

© Hyperconnect LLC Alle rechten voorbehouden.


AANVULLENDE VOORWAARDEN

De volgende aanvullende voorwaarden ("Aanvullende voorwaarden") kunnen respectievelijk van toepassing zijn op Gebruikers die woonachtig zijn in of de nationaliteit hebben van bepaalde landen. In het geval van tegenstrijdigheden tussen de Aanvullende voorwaarden en de bepalingen van het hoofdgedeelte van de Voorwaarden, prevaleren de Aanvullende voorwaarden.

 1. AANVULLENDE VOORWAARDEN EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER), VERENIGD KONINKRIJK OF ZWITSERLAND

Voor Gebruikers die hun gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland hebben, zijn de volgende bepalingen van toepassing. De bepalingen waarnaar daarin wordt verwezen (preambule, hoofdstuk, sectie en artikel) zijn die van de Voorwaarden. Onder gewone verblijfplaats wordt verstaan de plaats waar de Gebruiker zijn/haar woonadres heeft.

1. Preambule van de Dienstvoorwaarden

Het gedeelte in de Voorwaarden vóór hoofdstuk 1 ("preambule") wordt vervangen door het volgende gedeelte:

Deze dienstvoorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke gebruiker ("Gebruiker" of "u") die gebruik maakt van de huidige en toekomstige versies van de videocommunicatiedienst ("AZAR") die eigendom is van en aangeboden wordt door Hyperconnect LLC (het "Bedrijf", "Wij" of "Ons"). LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U ONZE DIENST GEBRUIKT.

De Aanvullende voorwaarden, die aan het einde van de Voorwaarden te vinden zijn, kunnen in aanvulling op de Voorwaarden van toepassing zijn op Gebruikers die in bepaalde landen wonen.

2. Hoofdstuk 1, artikel 2:

De bepaling in hoofdstuk 1, artikel 2 van de Voorwaarden wordt vervangen door de volgende bepaling:

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden en de Aanvullende voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, voor zover een dergelijke wijziging de relevante wet- en regelgeving niet schendt en in ieder geval alleen als de wijzigingen redelijk zijn voor de Gebruiker, rekening houdend met de belangen van het Bedrijf. . In het geval dat het Bedrijf de inhoud van deze Voorwaarden wijzigt, zal het Bedrijf de Gebruikers op de hoogte stellen van de details van en redenen voor de wijzigingen van de Voorwaarden. Indien de Gebruiker niet binnen zes (6) weken na de kennisgeving bezwaar maakt tegen de wijzigingen, wordt de gewijzigde inhoud geacht door de Gebruiker te zijn aanvaard. Als een terugbetaling met betrekking tot een dergelijke wijziging vereist is door de toepasselijke wetgeving, heeft u recht op de dienovereenkomstige terugbetaling.  Het Bedrijf zal de Gebruiker in de kennisgeving van de wijziging informeren over het recht van de Gebruiker om bezwaar te maken en de betekenis van de bezwaartermijn in de kennisgeving. Indien de Gebruiker bezwaar maakt, heeft het Bedrijf het recht om het Account en de gegevens van de Gebruiker te verwijderen. De Voorwaarden kunnen ook worden gewijzigd door uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker voor de door het Bedrijf voorgestelde wijzigingen.

3. Hoofdstuk 2, artikel 4:

De bepaling in hoofdstuk 2, artikel 4 van de Voorwaarden wordt vervangen door de volgende bepaling:

Indien u video, audio (bijv. muziek of andere geluiden), afbeeldingen, foto's, tekst (bijv. dialogen, commentaren en scripts), branding (bijv, merknamen, handelsmerken, dienstmerken of logo's), interactieve functies, software, statistieken en andere soorten materialen (gezamenlijk "Inhoud") op AZAR, verleent u hierbij aan het Bedrijf en haar filialen een niet-exclusieve, royaltyvrije, sublicentieerbare, wereldwijde en overdraagbare licentie met betrekking tot dergelijke Inhoud. Deze licentie heeft betrekking op uw Inhoud indien deze wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Deze licentie is voor het beperkte doel om u AZAR en de AZAR App te verstrekken. Voor dit doel mogen het Bedrijf en/of haar filialen uw Inhoud gebruiken, hosten, opslaan, reproduceren, wijzigen, bewerken, aanpassen, uitvoeren, weergeven, uitzenden, distribueren, verhuren, publiekelijk verzenden of afgeleide werken creëren. Daarnaast, zodat het Bedrijf ongeautoriseerd gebruik van uw Inhoud buiten AZAR kan voorkomen, machtigt u het Bedrijf om namens u op te treden met betrekking tot inbreukmakend gebruik van uw Inhoud van AZAR door andere Gebruikers of derden. U kunt deze licentie op elk moment beëindigen door uw content van AZAR te verwijderen of uw account te verwijderen.

4. Hoofdstuk 4, artikel 5:

De bepaling in hoofdstuk 4, artikel 5 van de Voorwaarden wordt vervangen door de volgende bepaling:

U stemt ermee in dat het Bedrijf opmerkingen, suggesties of feedback met betrekking tot AZAR en/of de AZAR App kan gebruiken ("Feedback") exclusief en wereldwijd door u aan het Bedrijf ingediend voor welk doel dan ook, zonder enige compensatie aan u of een andere persoon. Het Bedrijf is niet verplicht om enige Feedback als vertrouwelijk te behandelen. U stemt ermee in dat u geen enkel recht verkrijgt in of op AZAR en/of de AZAR App (of enige wijzigingen, aanpassingen of correcties daarvan) op grond van enige Feedback. U erkent dat het Bedrijf niet verantwoordelijk is voor welke Feedback dan ook die u indient, met inbegrip van de wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, originaliteit en auteursrechten ervan.

5. Hoofdstuk 4, artikel 6:

In aanvulling op de bepaling in hoofdstuk 4, artikel 6 van de Voorwaarden, is de volgende bepaling van toepassing:

In het geval dat het contract wordt overgedragen aan een derde partij, moet het Bedrijf de Gebruiker minimaal vier (4) weken vóór de datum van overdracht op de hoogte stellen van de contractoverdracht. De Gebruiker heeft het recht om het contract op te zeggen met ingang van de datum van overdracht.

6. Hoofdstuk 5, sectie 1, artikel 1 (c):

In aanvulling op de bepaling in hoofdstuk 5, sectie 1, artikel 1 (c) van de Voorwaarden, is het volgende van toepassing:

U gaat er in het bijzonder mee akkoord dat het Bedrijf per e-mail en/of pushmelding contact met u kan opnemen over het laatste nieuws en speciale aanbiedingen in verband met AZAR. Als u dergelijke communicatie niet wenst te ontvangen, kunt u te allen tijde uw account deactiveren.

7. Hoofdstuk 5, sectie 1, artikel 1 (e):

De bepaling in hoofdstuk 5, sectie 1, artikel 1 (e) van de Voorwaarden wordt vervangen door de volgende bepaling:

Het Bedrijf controleert uw Inhoud op verschillende manieren, inclusief geautomatiseerde en menselijke methoden, om Inhoud te onderzoeken en op te sporen die in strijd is met toepasselijke wetten of materiële inbreuken op deze Voorwaarden en/of de Gebruikersrichtlijnen, in het bijzonder Inhoud die de rechten van het Bedrijf, derden en/of andere Gebruikers schendt. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf alle Inhoud die u verzendt of deelt via AZAR, inclusief uw videochatscherm, kan monitoren of beoordelen.

8. Hoofdstuk 5, sectie 2, artikel 1 (a):

De bepaling in hoofdstuk 5, sectie 2, artikel 1 (a) van de Voorwaarden onder de kop "Wijzigingen in Abonnementsdiensten" wordt vervangen door de volgende bepaling:

        Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van Abonnementsdiensten met een redelijke voorafgaande kennisgeving te wijzigen als het Bedrijf dit nodig acht om de prestaties of veiligheid van AZAR te verbeteren (bijvoorbeeld een bug, defect, enz.), om de functies of samenstelling ervan te wijzigen, om te voldoen aan wet- en regelgeving, of om illegale activiteiten op of misbruik van het systeem van AZAR te voorkomen en de wijzigingen redelijk zijn voor de Gebruiker gezien de belangen van het Bedrijf. In het geval dat het Bedrijf de inhoud van de Abonnementsdiensten wijzigt, zal het Bedrijf de Gebruikers op de hoogte stellen van de details van en redenen voor de wijzigingen. Indien de Gebruiker niet binnen zes (6) weken na de kennisgeving bezwaar maakt tegen de wijzigingen, wordt de gewijzigde inhoud geacht door de Gebruiker te zijn aanvaard. Het Bedrijf informeert de Gebruiker in de kennisgeving van de wijziging over het recht van de Gebruiker om bezwaar te maken tegen de wijzigingen van de Abonnementsdiensten en de gevolgen van de bezwaartermijn. Indien de Gebruiker bezwaar maakt, is het Bedrijf gerechtigd de Abonnementsdiensten te beëindigen. De inhoud van de Abonnementsdiensten kan ook worden gewijzigd door uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker voor de wijzigingen.

9. Hoofdstuk 5, sectie 2, artikel 3:

In afwijking van hoofdstuk 5, sectie 2, artikel 3 van de Voorwaarden is de bepaling dat een opzegvergoeding verschuldigd is indien u besluit uw Abonnementsdiensten op te zeggen nadat de abonnementsperiode is ingegaan, NIET van toepassing.

In aanvulling op de bepaling in hoofdstuk 5, sectie 2, artikel 3 van de Voorwaarden, is het volgende van toepassing:

Deze bepaling doet geen afbreuk aan de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn in het geval dat de Gebruiker gebruik maakt van het herroepingsrecht.

10. Hoofdstuk 5, sectie 2, artikel 4:

In afwijking van hoofdstuk 5, sectie 2, artikel 4 van de Voorwaarden is een minderjarige in de zin van de bepaling een Gebruiker jonger dan achttien (18) jaar.   

11. Hoofdstuk 9, artikel 2:

De bepalingen in hoofdstuk 9, artikel 2 van de Voorwaarden ontnemen de Gebruiker in geen geval zijn/haar wettelijke rechten.

12. Hoofdstuk 9, artikel 3:

De bepaling in hoofdstuk 9, artikel 3 van de Voorwaarden wordt vervangen door de volgende bepaling:

 1. Tenzij anders bepaald in de Dienstovereenkomst en de Voorwaarden en Aanvullende voorwaarden (inclusief deze sectie), is het Bedrijf aansprakelijk voor schending van contractuele en niet-contractuele plichten zoals bepaald door de wet.

 1. Het Bedrijf is onbeperkt aansprakelijk - om welke reden dan ook - voor compensatie van verliezen die gebaseerd zijn op opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door het Bedrijf of door een van de wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten van het Bedrijf.

 1. In het geval van slechts licht of gewoon nalatig plichtsverzuim door het Bedrijf of een van de wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten van het Bedrijf, zal het Bedrijf (behoudens een mildere aansprakelijkheid op grond van de wet) aansprakelijk zijn alleen

(aa) maar zonder beperking: voor daaruit voortvloeiende verliezen die voortkomen uit letsel aan leven, ledematen of gezondheid;

(bb) voor verliezen die voortkomen uit een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die van wezenlijk belang zijn voor de goede uitvoering van het contract en op de nakoming waarvan de klant in het algemeen vertrouwt of mag vertrouwen. In dit geval is het bedrag van de aansprakelijkheid van het Bedrijf echter beperkt tot verliezen die typisch zijn voor dit type contract en die te voorzien waren op het moment dat het contract werd afgesloten.

 1. De aansprakelijkheidsbeperkingen onder (c) zijn niet van toepassing als het Bedrijf opzettelijk heeft nagelaten een defect te melden of als wij een garantie voor de Diensten hebben aangenomen. Dit heeft geen invloed op eventuele verplichte wettelijke aansprakelijkheid [Voor gebruikers die woonachtig zijn in Duitsland, in het bijzonder onder de Duitse productaansprakelijkheidswet, de Produkthaftungsgesetz].

 1. Waar de aansprakelijkheid van het Bedrijf is uitgesloten of beperkt onder de bovenstaande bepalingen, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de directeuren en functionarissen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers, medewerkers en andere plaatsvervangende agenten van het Bedrijf.

13. Hoofdstuk 10, artikel 1:

De bepaling in Hoofdstuk 10, artikel 1 van de Voorwaarden wordt vervangen door de volgende bepaling:

De Voorwaarden en de Aanvullende voorwaarden vertegenwoordigen de volledige overeenkomst met betrekking tot de zaken die tussen het Bedrijf en u geregeld zijn. Als een voorwaarde of bepaling van de Voorwaarden en de Aanvullende voorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat deel als scheidbaar worden beschouwd en geen invloed hebben op de afdwingbaarheid of geldigheid van de overige bepalingen, die volledig van kracht blijven.

14. Hoofdstuk 10, artikel 4:

De bepaling in hoofdstuk 10, artikel 4 van de Voorwaarden is niet van toepassing.

15. Hoofdstuk 10, artikel 5:

De bepaling in Hoofdstuk 10, artikel 5 van de Voorwaarden wordt vervangen door de volgende bepaling:

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

De Dienstvoorwaarden en de Aanvullende voorwaarden, de individuele contracten die op basis daarvan zijn gesloten en de interpretatie daarvan zijn onderworpen aan het recht van het toepasselijke rechtsgebied.

De Europese Commissie onderhoudt een platform voor online geschillenbeslechting (OS) met meer informatie, dat hier toegankelijk is: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Deelname aan het bovengenoemde platform voor online geschillenbeslechting is vrijwillig. Het Bedrijf neemt niet deel aan de genoemde online geschillenbeslechtingsprocedure. Bovendien is het Bedrijf niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

16. Recht van herroeping

De volgende herroepingsinstructies zijn van toepassing op de aankoop van Producten, zoals gedefinieerd in de Voorwaarden, door de Gebruiker binnen AZAR, indien de Gebruiker een consument is. Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor een doel dat niet overwegend kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of professionele activiteit.

HERROEPINGSINSTRUCTIES

(a)        Herroepingsrecht

U heeft het recht om het contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop het contract is afgesloten.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren

Hyperconnect LLC

Addres: 20F, ASEM Tower, 517, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republiek Korea

Telefoon: +82-070-4406-7277

E-mail: [email protected]

Over uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail). U kunt het modelformulier voor herroeping onder (c) gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

(b)        Gevolgen van herroeping

Als u het contract herroept, betalen wij u alle betalingen terug die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit een andere dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om het contract te herroepen. Wij zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zult u geen kosten verschuldigd zijn als gevolg van een dergelijke terugbetaling.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in het geval van een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud op een niet-fysieke drager, als wij met de uitvoering van de overeenkomst zijn begonnen, nadat u

(i) er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat wij met de uitvoering van de overeenkomst zullen beginnen voordat de herroepingstermijn afloopt, en

(ii) u heeft bevestigd dat u weet dat u uw herroepingsrecht verliest door in te stemmen met de start van de uitvoering van het contract.

 (c)        Voorbeeldformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Aan

Hyperconnect LLC 

Addres: 20F, ASEM Tower, 517, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republiek Korea

Telefoon: +82-070-4406-7277

E-mail: [email protected]

Hierbij ontbind ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende producten (*)/uitvoering van de volgende diensten (*)

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (alleen bij bericht op papier)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

© Hyperconnect LLC Alle rechten voorbehouden.

Deutsch / English / Español / Français / Italiano / Nederlands / Português / Svenska